UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Reklama
Jonizator wody Aquator Silver
Jonizator wody Aquator Silver

 

Facebook
Googleplus
Twitter

Komentarze

Jakie bywają symptomy wczesnej choroby nowotworowej? Czy powiększone małżowiny uszne mogą sygnalizować postępującą chorobę?

Jakie bywają symptomy wczesnej choroby nowotworowej? Czy powiększone małżowiny uszne mogą sygnalizować postępującą chorobę?

Należy przede wszystkim zwracać uwagę, na tak zwane DZWONKI ALARMOWE.

Dbając o swoje zdrowie, należy bacznie obserwować swoje ciało, a w przypadku stwierdzenia patologicznych zmian jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Niebezpieczeństwo ze strony nowotworów wynika z faktu, że na początku swojego przebiegu nie powodują dolegliwości bólowych, które to najczęściej wymuszają na pacjencie wizytę u lekarza. Nie zawsze to, co BOLI jest najpoważniejsze!

Niepokojące objawy:
- Gu­zek
- Zmia­ny bro­daw­ki (wcią­gnię­cie, uwy­pu­kle­nie, zmia­na ko­lo­ru)
- Zmia­ny na skó­rze (wcią­gnię­cie, zmia­na ko­lo­ru, nie­ go­ją­ce się owrzo­dze­nia)
- Wy­dzie­li­na z gru­czo­łu (cza­sem pod­bar­wio­na krwią)
- Po­więk­szo­ne wę­zły chłon­ne w do­le pa­cho­wym

Ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia zwięk­sza­ją:
- Rak sut­ka występujący u kobiet związanych pokrewieństwem
- Oty­łość
- Bez­dziet­ność
- Wie­lo­let­nie sto­so­wa­nie hor­mo­nal­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych

Ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne:
- Co­mie­sięcz­na sa­mo­kon­tro­la pier­si po mie­siącz­ce
- Od 40 ro­ku ży­cia co­rocz­na mam­mo­gra­fia ewentualnie uzupełniona badaniem USG. U ko­biet ob­cią­żo­nych ro­dzin­nym wy­stę­po­wa­niem cho­ro­by ba­da­nie to jest obo­wiąz­ko­we co naj­mniej raz w ro­ku lub na­wet czę­ściej, bez wzglę­du na wiek