Wakacje za granicą przestały być synonimem luksusu – często kosztują tyle, co urlop w kraju, a w egzotycznych miejscach pogoda raczej gwarantowana. Jeżeli nie szukamy oferty na własną rękę, możemy skorzystać z usług biura podróży. Jak zatem wybrać odpowiednie biuro i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy, aby wakacje były udane?

 

Każde biuro podróży, aby działać legalnie, musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Taki wpis sprawdzimy na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl lub w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby biura. Wpis do rejestru jest gwarancją posiadania przez biuro zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. Daje nam to pewność, że wrócimy z urlopu lub że zostaną nam zwrócone koszty na przykład w przypadku upadłości organizatora wycieczki. Wpis do rejestru nie jest obowiązkowy dla agentów turystycznych.

Reklama

 

Co powinno być w umowie

Umowa o udział w imprezie turystycznej może być zawarta bezpośrednio z organizatorem turystyki lub za pośrednictwem agenta turystycznego, ale zawsze musi być w niej jednoznacznie określone, kto jest organizatorem wyjazdu. Przed podpisaniem umowy z biurem należy ją dokładnie przeczytać, bowiem to umowa i zawarte w niej warunki, a nie opisy zamieszczone w katalogu reklamowym, będą nas obowiązywać. Umowa powinna określać:

  • organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, numer NIP, a także imię, nazwisko i funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała,
  • miejsce pobytu lub trasę wycieczki oraz czas jej trwania,
  • program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, charakter i kategorię środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania,
  • cenę imprezy wraz z wyszczególnieniem wszelkich należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
  • sposób zapłaty,
  • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystycznego,
  • termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
  • termin zawiadomienia organizatora turystyki o odstąpieniu wyjazdu innej osobie,
  • sposób i termin zgłaszania reklamacji,
  • podstawy prawne i konsekwencje wynikające z umowy.

Jeżeli zapisy w umowie są dla nas niejasne albo ogólnikowe, np. „hotel w spokojnej okolicy blisko morza” poprośmy o ich doprecyzowanie. Pamiętajmy – ważne jest to, co zawarto w umowie, a nie to, co nam obiecuje przedstawiciel biura.

Uwaga! W umowach nadal zdarzają się tzw. klauzule niedozwolone, czyli postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta. Ich katalog znajdziemy w specjalnym rejestrze pod adresem www.uokik.gov.pl.

 

Regulamin i ubezpieczenie

Przed zawarciem umowy trzeba również przeczytać regulamin dotyczący danej oferty (warunki uczestnictwa) – nie można go bowiem negocjować. W przypadku wyjazdów zagranicznych organizatorzy turystyki są zobowiązani do zawarcia na rzecz uczestników umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. Dlatego, zanim podpiszemy umowę, powinniśmy także zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, sprawdzić, jakie zdarzenia są nim objęte oraz czy proponowana suma ubezpieczenia faktycznie wystarczy na pokrycie kosztów leczenia za granicą lub transport chorego do kraju. Jest to ważne zwłaszcza przy wyjeździe poza kraje Unii Europejskiej.

 

Umowa na piśmie

Niezwłocznie po podpisaniu umowy powinniśmy otrzymać jeden jej egzemplarz. Jeżeli wpłaciliśmy należność za wyjazd lub zaliczkę przekraczającą 10 proc. ceny imprezy, powinniśmy również otrzymać pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia z tytułu wykonywania działalności turystycznej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji (umowy). Powinniśmy również sprawdzić wysokość zabezpieczenia finansowego, nazwę, adres oraz kontakt do ubezpieczyciela lub gwaranta wydającego zabezpieczenie finansowe dla biura.

 

Podwyższenie ceny ustalonej w umowie

Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje taką możliwość. Organizator musi ponadto wykazać, że wzrost ceny wynika ze wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków albo opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

 

Zmiana istotnych warunków

W przypadku, gdy jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej biuro z przyczyn niezależnych od siebie (np. z powodu wybuchu wojny na danym terenie) musi zmienić istotne warunki zawartej umowy, powinno niezwłocznie nas o tym powiadomić. W takiej sytuacji możemy zgodzić się na proponowaną zmianę, np. na inną wycieczkę, lub odstąpić od umowy. Otrzymujemy wówczas zwrot wszystkich kosztów bez ponoszenia kar umownych. W przypadku, gdy to my musimy zrezygnować z imprezy, mamy prawo odstąpić wyjazd innej osobie. Nie jest do tego potrzebna zgoda organizatora, ale musimy go powiadomić w terminie ustalonym w umowie o zmianie uczestnika.

 

Reklamacja imprezy

Przed wyjazdem biuro podróży powinno nam wskazać dane lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki, który pomoże nam w razie trudności. Jeżeli w trakcie urlopu stwierdzamy wadliwe wykonanie umowy (np. inne warunki zamieszkania niż w umowie) musimy niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę usługi oraz wskazanego przedstawiciela. Niezależnie od tego, po powrocie możemy złożyć reklamację na piśmie w biurze turystycznym w ciągu 30 dni od zakończenia wyjazdu. Niezależnie od rodzaju oferty – dotyczy to także last minute – przysługuje nam pełen zakres uprawnień. Biuro nie może zatem wyłączyć prawa do reklamacji z uwagi na promocyjną cenę imprezy.

 

Mecenas Stefan Niedźwiedź

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)