Udane wakacje to wakacje bez przykrych niespodzianek – nieszczęśliwych wypadków, hałaśliwego hotelu czy spóźnionego samolotu. Jeśli jednak tegoroczny urlop zepsuła nam nie tylko pogoda, ale też złamana noga lub nieuczciwe biuro podróży, możemy po wakacjach dochodzić stosownej rekompensaty za doznane szkody.

 

 

 

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Jeżeli byliśmy na tyle zapobiegliwi, by się ubezpieczyć przed wyjazdem, możemy wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Warunkiem jego otrzymania jest przestrzeganie procedur ustalonych przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia szkody. Powinniśmy zatem dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia załączone do umowy, w których szczegółowo wskazano, co należy zrobić w takiej sytuacji. Standardowo w miarę możliwości najpierw musimy zapobiec zwiększeniu się szkody, zebrać i zabezpieczyć dowody ustalające okoliczności zdarzenia, w tym dane jego uczestników i świadków. Następnie, najszybciej jak to możliwe, trzeba zawiadomić zakład ubezpieczeń o zdarzeniu (wskazane w umowie centrum alarmowe) i wypełnić formularz zgłoszenia szkody. Trzeba dokładnie sprawdzić, ile mamy na to dni i w razie potrzeby zgłosić zdarzenie jeszcze w trakcie urlopu – pobyt na wczasach, nawet za granicą, nie zwalnia nas od przestrzegania terminów ustalonych przez ubezpieczyciela.

 

NNW i kradzież

Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku doznaliśmy urazu, niezwłocznie musimy udać się do lekarza i poddać zaleconemu leczeniu. Następnie trzeba ubezpieczycielowi dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą odbyte leczenie oraz rachunki dokumentujące poniesione przez nas koszty. W razie potrzeby mamy obowiązek poddać się badaniom lekarskim wskazanym przez ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że możemy uzyskać odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek (NNW) z tytułu każdej zawartej umowy (kumulacja odszkodowań), jeśli więc posiadamy ubezpieczenie grupowe NNW w pracy lub szkole, do której chodzi nasze dziecko, a dodatkowo wykupiliśmy ubezpieczenie turystyczne, powinniśmy zgłosić szkodę u każdego ubezpieczyciela. Inaczej jest przy szkodzie majątkowej, na przykład z tytułu kradzieży – w tym wypadku odszkodowanie nie może przekroczyć wysokości poniesionej przez nas straty. Jeśli ubezpieczaliśmy bagaż lub sprzęt (np. do nurkowania czy fotografowania), musimy o jego kradzieży zawiadomić miejscową policję. Za przedmioty nieubezpieczone, ukradzione lub uszkodzone w hotelu, możemy dochodzić odszkodowania także od hotelu. W tym celu trzeba powiadomić o szkodzie jego obsługę oraz lokalną policję. Hotel nie może wyłączyć odpowiedzialności z tego tytułu, nawet jeśli umieścił odpowiednie zapisy na przykład w regulaminie czy ogłoszeniu.

Reklama

 

Odpowiedzialność biura podróży

Jeżeli byliśmy na wczasach zorganizowanych przez biuro podróży, możemy reklamować wszystko, co było niezgodne z umową, a także z informacjami podanymi w broszurach i katalogach reklamowych, czyli na przykład ceny, warunki zakwaterowania, program wycieczki, środek transportu czy liczbę posiłków. Roszczenia kierujemy bezpośrednio do biura jako organizatora wyjazdu – ono odpowiada za jakość usług świadczonych przez wszystkich kontrahentów i nie może nas odesłać do wykonawców poszczególnych usług, na przykład do firmy transportowej czy do hotelu. Odpowiedzialność organizatora wypoczynku jest wyłączona jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane: działaniem lub zaniechaniem klienta (który na przykład spóźnił się na samolot), działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług z umowy, jeżeli nie można ich było przewidzieć ani uniknąć (na przykład jeśli okradnie nas inny uczestnik wycieczki) albo siłą wyższą (na przykład powodzią, wybuchem wulkanu, zamachem terrorystyczny). Nasze zastrzeżenia co do wykonania umowy musimy już na miejscu zgłosić rezydentowi lub pilotowi jako przedstawicielom organizatora. Jeżeli nasza reklamacja nie została uwzględniona podczas wyjazdu, mamy 30 dni od zakończenia imprezy na złożenie reklamacji w biurze podróży w kraju. Musimy w niej dokładnie wskazać, co było niezgodne z umową oraz przedłożyć wszelkie dowody potwierdzające nasze roszczenia (zdjęcia, oświadczenia innych osób, kopie reklamacji składanych rezydentowi, kopie rachunków za świadczenia, które miały być w cenie, a nie były). Musimy też określić wysokość żądanej rekompensaty. Biuro podróży ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z uwzględnieniem skargi. Jeżeli termin na złożenie reklamacji już minął, możemy jeszcze wystąpić przeciwko nieuczciwemu biuru podróży z pozwem do sądu cywilnego.

 

Jakie odszkodowanie

Zgodnie z przepisami, biuro podróży może ograniczyć swoją odpowiedzialność odszkodowawczą do dwukrotności ceny imprezy turystycznej, przy czym ograniczenie to nie może dotyczyć szkód na osobie (na przykład wskutek zatrucia pokarmowego). Obecnie coraz częściej jest respektowana tak zwana tabela frankfurcka zawierająca wszystkie niedogodności i określająca, o ile procent można obniżyć cenę wyjazdu za każdą z nich. Na przykład za położenie hotelu w hałaśliwej okolicy należy się nam upust do 40 proc. ceny, a za brak widoku na morze – od 5 do 10 proc. Tabelę znajdziemy w Internecie i możemy się nią posłużyć przy obliczaniu wysokości odszkodowania. Poza odszkodowaniem za poniesioną szkodę majątkową (koszty) od organizatora wypoczynku możemy żądać zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową w postaci zmarnowanego urlopu. Musimy wskazać, na jakie niedogodności byliśmy skazani i jakiej kwoty w zamian żądamy.

 

Odpowiedzialność linii lotniczych

Jeżeli nasz lot został odwołany, był opóźniony albo odmówiono przyjęcia nas pokład samolotu, przysługuje nam prawo do opieki i posiłków oraz noclegu na koszt przewoźnika, a także do odszkodowania w kwocie 250–600 euro (w zależności od długości trasy). Nie dostaniemy jednak rekompensaty, jeżeli lot został opóźniony lub odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika (na przykład złej pogody lub strajku), albo jeśli o odwołaniu rejsu zawiadomiono nas minimum dwa tygodnie przed podróżą. Po pomoc trzeba się zgłosić do przedstawiciela linii obsługujących dany lot, a następnie należy złożyć pisemną reklamację u przewoźnika. Trzeba przedłożyć wszystkie rachunki za wydatki, które powinien był pokryć przewoźnik, na przykład za hotel, posiłki, taksówki itd. Linia lotnicza ma 30 dni na rozpatrzenie skargi, a jeśli tego nie zrobi lub odrzuci nasze roszczenia, trzeba złożyć skargę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), a za granicą – w urzędach ochrony praw pasażera. Prezes ULC wydaje decyzję administracyjną, która określa zakres naruszenia praw i termin usunięcia szkody. Jeśli nie jesteśmy z niej zadowoleni, możemy złożyć pozew o odszkodowanie do sądu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.),

Ustawa z dnia sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jednolity z dnia 7 października 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.