Tiki – to określenie często używane w codziennym języku dla opisu różnych ruchów mimowolnych. Kojarzą się nam z nerwowym zachowaniem, nadpobudliwością, niezrównoważeniem emocjonalnym. Często błędnie nazywamy tym określeniem różnorakie ruchy mimowolne, niebędące tikami. I często nie uświadamiamy sobie ich „chorobowego” podłoża, przypisując je dziwaczności zachowania.

 

Pierwsze wzmianki dotyczące tików pochodzą z ksiąg starożytnych, ale systematyczny opis tików z całym bogatym zespołem towarzyszących im objawów dał w publikacji z 1885 roku francuski lekarz, uczeń słynnego paryskiego neurologa Charcota – George Gilles de la Tourette. Od jego nazwiska pochodzi nazwa choroby (choroba Gillesa de la Tourette, lub choroba Tourette’a).

Ta pierwsza publikacja zawierała opis 9 pacjentów, rozpoczynający się od przedstawienia (podawanego już zresztą przez Itarda w 1825 roku) przypadku markizy de Dampiere, cierpiącej na tiki całego ciała, którym towarzyszyło wydawanie różnorakich dźwięków i niekontrolowane wypowiadanie słów i zdań o treści obscenicznej. Ten krótki opis zawiera w zwięzłej formie całą istotę symptomatologii tego schorzenia.

W rzeczywistości jednak jest to schorzenie o bardzo szerokiej gamie objawów klinicznych, co może sprawiać trudności w jego rozpoznawaniu.

Reklama
Reklama

Wyciskarki

Wyciskarki soków z warzyw i owoców

W ofercie również prasy do tłoczenia oleju na zimno.

 

Co to są tiki?

Tiki to nawracające, nierytmiczne (to znaczy niepojawiające się z regularnością) stereotypowe (o podobnym u jednego chorego obrazie), krótkotrwałe, szybkie, czasami gwałtowne ruchy (tiki ruchowe) lub dźwięki produkowane przez strumień powietrza przechodzący przez nos, gardło, usta (tiki tzw. wokalne, dźwiękowe). Tiki są zwykle ruchami niecelowymi, nie służącymi wykonaniu konkretnego ruchu, czasami poprzedzone uczuciem przymusu wykonania, który ma rozładować pewne napięcie. W przeciwieństwie do innych ruchów mimowolnych (pląsawiczych, dystonicznych czy drżenia) nad tikami można zapanować, mimo że potrzeba ich wykonania jest nieodparta. Jednakże im większy wysiłek włożony jest w „zatrzymanie” tiku, tym większe napięcie wewnętrzne, prowadzące później i tak do wyładowania ruchowego.

Tiki mogą dotyczyć jednej wybranej części ciała (mówimy wtedy o tikach prostych). Przykładem takich ruchów są: grymasy śmiechu lub płaczu, mruganie oczami, marszczenie czoła, ruchy warg, wysuwanie języka, unoszenie brwi, unoszenie ramienia, odginanie głowy do tyłu, potrząsanie głową.

Tiki mogą być jednak uogólnione, dotyczyć różnych części lub całego ciała (tiki złożone). Mogą one sprawiać niekiedy wrażenie czynności celowych, ale ich powtarzanie się i stereotypowość świadczą o ich chorobowym podłożu. Przykładami tików złożonych mogą być: kopanie, podskakiwanie, dotykanie innych osób, zagryzanie warg, wąchanie ręki bądź innych osób, potrząsanie głową i ramionami, rzucanie całego ciała z nieartykułowanym okrzykiem.

Najwięcej jednak negatywnych emocji wśród otoczenia sprawiają tiki tzw. wokalne (lub tiki ruchowe z wokalizacją). Również tiki wokalne można podzielić na proste (sapanie, pochrząkiwanie, pogwizdywanie, cmokanie, wąchanie, głośne wydychanie powietrza, mruczenie itd.) oraz złożone, kiedy chory wypowiada w sposób przymusowy całe słowa lub zdania. Często ma to charakter tzw. koprolalii (wypowiadanie wulgarnych słów i zdań). Jeśli nie uświadomimy sobie, że u dziecka jest to wyraz choroby, możemy podejrzewać, że jest źle wychowane lub emocjonalnie niezrównoważone.

Wykonanie ruchu czy wypowiedzenie zdania przynosi choremu rodzaj ulgi, poczucie rozładowania napięcia. Niekiedy ruch ciała jest poprzedzony uczuciem pieczenia, palenia, napięcia mięśniowego, które rozładowuje się przez wykonanie tiku. Zjawisko to występuje u prawie 80 proc. pacjentów z tikami. Jeśli te doznania dotyczą określonej części ciała, mówimy nawet o tikach czuciowych.

Rozpoznanie tików utrudnia zmienność ich pojawiania się. Nasilanie się tików w stanach napięcia emocjonalnego, zdenerwowania, oczekiwania na wykonanie zadania jest prawie regułą i może być przez rodziców czy opiekunów tłumaczone „nerwowością” dziecka.

W obecnie przyjętych klasyfikacjach chorób wyróżnia się kilka podgrup zaburzeń tikowych: tiki przemijające, przewlekłe, nieokreślone. Nazwa zespołu (czy choroby) Gillesa de la Tourette zarezerwowana jest dla złożonych tików głosowych i ruchowych. Nie używamy jej zatem w przypadku występowania tików prostych (jednego powtarzającego się ruchu np. potrząsania głową). W określeniu tym zawiera się występowanie: licznych tików ruchowych i głosowych (wokalnych), występujących wielokrotnie w ciągu dnia, bez przerw (tzw. remisji), trwających dłużej niż rok i mających początek przed 18. rokiem życia.

 

Inne choroby, wymagające różnicowania z tikami

Tiki – jak już wspomniałem – należy odróżniać od innych ruchów mimowolnych np. pląsawiczych (ruchy mają tu charakter długotrwały, taneczny, płynny – najczęstszą przyczyną ich występowania jest choroba Huntingtona lub objaw uboczny stosowania leków z grupy tzw. neuroleptyków), dystonicznych (ruchy dłużej trwające lub wręcz utrwalone jak kurcz powiek, kręcz karku czy kurcz pisarski), połowiczego kurczu twarzy (dość szybkie niekiedy i przypominające tiki ruchy mięśni jednej połowy twarzy, powodujące zamykanie oka czy „ściąganie” mięśni policzka). Wreszcie napadowy charakter i krótkotrwałość ich występowania może nasuwać niekiedy podejrzenie napadów padaczkowych – szczególnie tzw. mioklonicznej ich postaci (mioklonie to także szybkie, krótkotrwałe, mimowolne i nie poddające się kontroli ruchy). Wreszcie należy pamiętać o dość częstym, a zadziwiająco rzadko rozpoznawanym schorzeniu (występującym głównie u dorosłych) – zespole niespokojnych nóg. W zespole tym obserwuje się ruchy kończyn dolnych, występujące szczególnie po położeniu się do łóżka. Ruchy te są spowodowane nieprzyjemnymi doznaniami (mrowienie, palenie) w kończynach dolnych. Poruszanie kończynami lub chodzenie przynosi ulgę.

 

Przebieg choroby

Tiki zazwyczaj rozpoczynają się około 7. roku życia (2–15 lat). W pierwszym okresie są zwykle proste, a potem zaczynają się uogólniać i powoli dołączają się do nich inne objawy jak np. wokalizacje. Ten okres zwykle trwa kilka miesięcy. U niektórych chorych nie dochodzi do wystąpienia takiego pełnego zespołu objawów i mogą pozostać u nich tylko tiki proste. Początek jest często nieuchwytny, zwykle nie związany z żadnym zdarzeniem. Jak wspomniano ogromną trudność w rozpoznawaniu tików powoduje ich zmienność (w czasie i obrazie) oraz bogaty zespół objawów towarzyszących (głównie zaburzeń zachowania – patrz dalej). Po burzliwym okresie początkowym obraz kliniczny tików stabilizuje się, a uważa się, że po 18. roku życia u około 50% pacjentów dochodzi do powolnego „wygaszania się” choroby. Jednak u pozostałych mogą one przetrwać, a nawet nasilić się w wieku dorosłym. W tym okresie także ich leczenie jest trudniejsze.

 

Zaburzenia zachowania towarzyszące tikom

U dzieci z tikami ruchowymi i wokalnymi do częstych zaburzeń należą zaburzenia zachowania. W przyjętych klasyfikacjach ujmuje się je w 2 zespoły: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (określane także jako nerwica natręctw, w literaturze fachowej pod nazwą zespołu OCD – od angielskiej nazwy: obsessive-compulsive disorder) oraz zespół nadpobudliwości ruchowej (ADHD –od angielskiej nazwy attention deficit hyperactivity disorder).

OCD występuje (wg różnych danych) u 30 do 70 proc. pacjentów z chorobą Tourette’a, a ADHD u około 50 proc.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne to zwykle natrętne myśli z towarzyszącym niepokojem albo lękiem i powtarzaniem w kółko tych samych czynności (np. mycia rąk, porządkowania przedmiotów w otoczeniu itd.) i poczuciem niedoskonałości ich wykonania, dążenia do perfekcjonizmu. Natomiast zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) charakteryzuje się głównie: nadmierną impulsywnością (niecierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej, wtrącanie się w tok rozmowy, trudność w zaplanowaniu pracy, wyrywanie się np. w szkole z odpowiedzią), nadpobudliwością ruchową (dziecko w ciągłym ruchu, nie może usiedzieć na miejscu ani dłużej skupić uwagi na wykonywaniu jednej czynności, nawet w trakcie jedzenia jest w ruchu, równocześnie wykonuje kilka czynności), zaburzeniami koncentracji uwagi (nie może skupić się np. na odrabianiu lekcji, czytaniu, rozpoczyna wiele czynności i nie kończy ich, nie pamięta o swoich obowiązkach i poleceniach, nie może zapamiętać czytanego tekstu, długo przygotowuje się do wykonania zadania). Jak widać z powyższego krótkiego zestawienia każdemu człowiekowi mogą zdarzać się trudności w wykonywaniu codziennych zadań i skupieniu uwagi, ale w przypadku opisanych zespołów zaburzenia te są jakby „normą” zachowania dziecka i odbijają się na ocenach w szkole, ocenach zachowania i postępach w nauce. Dzieci takie są też często postrzegane jako źle wychowane i takie do nich nastawienie może jeszcze pogorszyć ich zachowanie. Trudności w szkole występują niemal u połowy dzieci z zaburzeniami tikowymi. Prawdopodobnie jest to właśnie związane ze współistnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

 

Przyczyny tików

Przez długi czas uważano tiki za zaburzenia psychogenne. W takim rozumieniu choroby mogły utwierdzać lekarzy i badaczy badania mózgów chorych z tikami, w których nie znajdowano żadnych widocznych zmian. Dopiero w 1968 roku, kiedy po raz pierwszy skutecznie w leczeniu tików zastosowano lek haloperidol, blokujący specyficzne receptory w mózgu odstąpiono od teorii psychogennego podłoża choroby. W badaniach epidemiologicznych wskazuje się także na czynnik dziedziczny, rodzinny występowania tików. Nie udało się jednak znaleźć pojedynczego genu odpowiedzialnego za rozwój objawów. Być może zależy on od wielu genów, a bogactwo i zmienność obrazu klinicznego oraz towarzyszące zaburzenia zachowania są efektem zróżnicowanego działania różnych genów (mówimy o różnej ekspresji genów). Na pewno wiemy obecnie, że schorzenie to ma podłoże organiczne. Wskazuje na to również skuteczność różnych leków, których mechanizm działania jest dobrze poznany i które działają na specyficzne receptory bądź neuroprzekaźniki w mózgu.

 

Leczenie tików i towarzyszących im zaburzeń

Diagnostyka i leczenie tików powinny być prowadzone w poradni neurologicznej. Nie mniej jednak w rozpoznawaniu i leczeniu (np. zaburzeń zachowania) ogromną rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Zrozumienie schorzenia i różnorakich ograniczeń (np. w procesie edukacji) wynikających z choroby może być wstępem do skutecznej terapii. Zaburzenia ruchowe i zaburzenia zachowania wpływają również na życie rodzinne i szkolne. Wytłumaczenie rodzicom czy nauczycielom istoty problemu (zachowanie dziecka nie wynika ze złego wychowania, złośliwości, niedbałości) jest niezbędnym wstępem do skutecznego leczenia i ochrony dziecka przed izolowaniem od otoczenia, wyłączaniem z udziału w codziennych obowiązkach czy przyjemnościach. Zrozumienie istoty choroby pomaga także w przełamaniu poczucia winy (np. za złe wychowanie dziecka) czy poczucia rodzinnego „obciążenia” problemami psychicznymi. W końcu wykwalifikowana pomoc psychologa jest nie mniej ważna niż leczenie farmakologiczne. W terapii behawioralnej stosuje się różne metody i techniki pomagające w opanowaniu tików bądź zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków doustnych, działających na wspomniane już różne układy receptorów i przekaźników chemicznych w mózgu. Dobór leku jest wysoce indywidualny. Zależy przede wszystkim od rodzaju tików (proste czy złożone), stopnia ich nasilenia i wpływu na codzienne życie, współistnienia innych objawów (OCD, ADHD), tolerancji leku przez chorego. W przypadku nieuciążliwych tików prostych można w ogóle nie prowadzić żadnego leczenia farmakologicznego. W końcu wybór leku podyktowany jest jego dostępnością (nie wszystkie leki polecane w światowym piśmiennictwie są w Polsce zarejestrowane w leczeniu tików). Do najczęściej stosowanych leków należą: klonidyna (skuteczna w leczeniu tików prostych), haloperidol czy pimozyd stosowane w leczeniu tików złożonych, czy nowsze jak sulpiryd czy risperidon. Stosowanie tych leków niestety ograniczają dość często objawy uboczne jak: senność, spadki ciśnienia, męczliwość, przyrost wagi. W leczeniu prostych tików ruchowych, dotyczących wybranej grupy mięśniowej skuteczna może być podawana miejscowo toksyna botulinowa. Wiele leków jest nadal badanych i stwarza nadzieję na skuteczniejsze w przyszłości leczenie. Należy jednak pamiętać, że leczenie tików jest kompleksowe, obejmując farmakoterapię, psychoterapię, terapię behawioralną. Wstępem jednak do skutecznej pomocy pacjentom jest prawidłowe i wczesne rozpoznanie i zrozumienie istoty choroby.

 

Dr n. med. Jarosław Sławek


Sklep Poradnia.pl poleca

RABAT 5%

Dokonując w sklep.poradnia.pl zamówienia za minimum 100 zł, użyj podanego poniżej kodu rabatowego.

Kod należy wpisać podczas finalizacji zamówienia, w trakcie wyboru sposobu płatności i dostawy, w pole Kod promocyjny (po prawej stronie), a następnie kliknąć w znajdujący się obok przycisk.

Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 5%.

Kod rabatowy: PORADNIA

 

Dodaj komentarz
Anita
Witam mam syna,który ma tiki i które się nasiliły. Wcześniej nie wiedziałam że to tiki. Będę wdzięczna za każdą radę. Mój mail ankir@wp.pl
Nie dziecko, niby dorosły, ale nie do końca
Myślę, że nie ma co panikować z tymi tikami i od razu jeździć po tysiącu lekarzy. Jako dziecko również miałam tiki, które czasem bywały dokuczliwe, ale z czasem ustąpiły. Teraz czasem mam, czasem nie mam. Myślę, że jest to zależne od trybu życia i jak wiele w nim stresu, a w moim teraz mało, więc to może kwestia tego. Ktoś tutaj dobrze napisał, że jeśli dziecko jako bardzo małe ma tiki, proszę nie zaczynajcie traktować go inaczej, bo dalej jest dzieckiem tym samym co wcześniej. Nie ma co tworzyć otoczki, że coś z nim nie tak.
edi
Witam! Może pomogę ! Moja córeczka -7 lat w sierpniu 2016 roku zaczęła wykonywać ruchy mimowolne (tiki), ręką, nogą. głową, to był koszmar, z dziecka zdrowego nagle zaczęło się dziać coś okropnego. Do tego dochodziły lęki, które mnie przerażały I podobnie po kolei lekarze neurolodzy, psycholodzy, psychiatrzy, diagnozy były najróżniejsze , niektóre tak śmieszne że wychodziłam z płaczem z gabinetu, bo głupota lekarzy nie mieściła się w głowie. Zaczęła przyjmować chlorprotixen, inaczej nie mogła by nawet chodzić do szkoły. Ruchy przy tym leku się wyciszyły. Oczywiście nie do końca. Ale co dalej ? Gdzie jest przyczyna? Czytałam, szukałam, nie satysfakcjonowa ła mnie odpowiedź lekarzy "tak po prostu czasem jest". co to w ogóle za odpowiedź. ?. Przecież dziecko nie może brać psychotropów całe życie. Byłam wykończona psychicznie. Szukanie przyczyn doprowadzało mnie do obłędu. Patrzyłam jak moje dziecko się zmienia. Z żywej, aktywnej dziewczynki do za bardzo wyciszonej, przerażonej, lękliwej. lek wyciszył tiki robiąc z niej innego człowieka. Bałam się ale nadal szukałam. W internecie znalazłam artykuł ojca, którego tytuł brzmiał, "Nie dajcie sobie w mówić że wasze dziecko jest psychicznie chore". Opisywał przypadek swojego syna, bardzo podobny do mojej Nataszki. W ciągu sekundy dało mi to nadzieję, kopa do działania. Pisał o innych przyczynach, takich zachowań dzieci, moją uwagę od razu przykuły pasożyty. Zaczęłam szukać parazytologa. Pojechaliśmy. Kiedy usłyszałam, że na 99% przyczyną wszystkiego jest glista ludzka, prawie się rozpłakałam. Zrobiliśmy badania, które potwierdziły obecność glisty. Zaczęliśmy leczenie. Po kolejnych dawkach leku tiki ustępowały. Pozostały delikatne ruchy paluszkami. Po paru miesiącach odstawiliśmy psychotrop. Leczenie glistnicy nie jest łatwe. w tym momencie jesteśmy na ziołach. tiki nie powracają.
kasia
Witam czy ktos mi powie co to jest za choroba i jak ja wyleczyc
zuzia78
Witam!Czy dziecku pomógł Crystal Mind?Nie ma już tikow?
Sylwia
Proszę poczytać PANDAS
Słońce
Cześć Michał. Zauważyłam Twój wpis, który mnie bardzo zainteresował. Mianowicie mój Mąż od dłużych lat jest raczej nosicielem ST. Wszystkie objawy są potwierdzone tylko moją długoletnią obserwacją. Na początku tiki były wyraźne, ale występowały bardzo rzadko (skurcze twarzy, bardzo dziwne mruganie oczu). Na początku naszego związku wychwyciłam, że stojąc swobodnie, zaczął sie dzwinie kołysać na boki. Delikatnie dałam Mu do zrozumienia, że to bardzo dziwnie wygląda. Żeby tego nie robił. To już raczej się nie powtórzyło. Obecnie jego tiki po latach się wzmacniają. Częste machanie głową z dużymi przerwami, wzmożona ruchliwość dużego palca lewej ręki. Podnoszenie barku ręki do góry w pozycji leżącej. Czasami lekkie unoszenie prawej strony ciała podczas jazdy samochodem. Od pół rok delikatnie sugeruje Mężowi, że chyba jest coś nie tak. Myślę, że nie jest świadomy tego, jak zachowuje się jego ciało. Bardzo Go kocham. Jesteśmy wieloletnim małżeństwem. Czasami mnie to denerwuje, ale radzę sobie z tym. Nie wiem, czy powinnam zachęcić go do wizyty z lekarzem. Czy jest sens ? W związku z powyższą sytuacją, powinniśmy zgłosić sie do lekarza ?
Semi
Prawda jest taka, że lekarze nie szukają w ogóle przyczyn. Stawiają na to, że tiki poprostu są i już albo miną albo nie. Ja na pierwszej wizycie u psychiatry (bo odrazu tam wysyłają) usłyszałam "prosze przyjść za rok zobaczymy czy to tiki czy ZT" te lekarka bardzo miła ale będę to pamiętała do końca życia! Czegoś takiego nie powinien rodzic usłyszeć na początku swojej drogi dlatego, że potem każdy objaw kojarzy sie z ZT którego dziecko nie musi mieć.U nas tiki są od trzech lat napisze co nam pomogło na początku kwasy omega 3 dokładnie biomegalin 3-6-9 2Xdziennie po 1000mg. ruchy ramion zniknęły w ciągu tygodnia i nie wróciły póki co!!! Na jesieni przez przypadek podawałam dziecku dużą dawkę wit D3 2000 i też ustały różne ruchy głową i przewracanie oczami. Już miałam nadzieję, że młody ma jakieś niedobory i wpadłam na trop ale tiki nie pozwalają o sobie zapomnieć.Ostatnio zbadaliśmy kał prywatnie bardzo szczegółowo i okazało się że jest candida, póki co leczymy się na to i szukamy jakiegoś mądrego lekarza, który spojrzałby na dziecko całościowo. Nie chcemy już chodzić do psychiatrów, neurolog ten przynajmniej się na czymś zna ;) Dodam jeszcze że młody w ogóle bardzo mało je odżywiał się suchymi bułkami parówkami kotletami z kurczaka i kluchami itp.Też jest mi bardzo ciężko zaakceptować tę chorobę jak większości rodziców chętnie nawiążę kontakt z kimś z Warszawy mój mail semiramida76@o2 .pl
marzena
Witam moj syn choruje juz na tiki poltora roku (strasznie mrozy oczami) czasem wzrusza ramionami i glowa na poczatku bralismy haroperidol pomagal przez 8 miesiecy lecz pozniej strasznie tiki sie nasilily biezemy depkine teraz i czekamy...wszystkim rodzicom zycze wytrzymalosci
ij
Pani Agnieszko jak zakonczyła sie wasza przygoda z tikami? moj synek robi doladnie to samo ....juz nie wiem co mam robic?
Iza
W większości opisanych przypadków przyczyną są szczepionki, a raczej ich skutki uboczne.
Josiek
Problemy na tle nerwowym? Szczawa I najlepsza woda leczncza na problemy nerwowe. woda-lecznicza . pl
Ania
Bardzo proszę osoby, które mają tiki o jakiekolwiek wpisy; to od zainteresowanyc h powinniśmy się uczyć co robić a czego przede wszystkim nie robić!
justyna
Witam tiki ma mój syn od 7 roku życia ma 13 lat tiki się nasilają lub osłabiają jest pod neurologa niestety prawie stale na psychotropach to choroba tylko szkoda że nasze społeczeństwo widzi w ludziach z tikami dziwaków to boli przynajmniej mnie mamę takiego dziecka.
ewa
ja tez mam,moja mam tez miała,zaczynam uważać,ze to może być dziedziczne
BARBARA
https;//www.youtube.com/watch?v=RTAcmx1UI BARBARA
sneer
Proszę Państwa,Mam 40 lat i od 35 lat różnego rodzaju tiki. Czy naprawdę nikt nie zauważył ze tiki mijają kiedy człowiek się uspokaja i czuje się BEZPIECZNY ? Czy jeśli jesteście zupełnie zrelaksowani to macie tiki ? Czy jak zasypiacie albo zaraz po przebudzeniu tiki występują ? Albo po alkoholu który działa hamująco na system nerwowy? Wątpię. Wniosek jest taki. Tiki są schorzeniem neurologicznym ale pochodzącym ze stanu naszego umysłu, który jest pierwotny w stosunku na naszej fizjologii. Prawdopodobnie tiki występują u osób nadwrażliwych (ja taki jestem), zbyt mocno odczuwających. U takich osób zwykły, codzienny stan umysłu, bez większych wydarzeń, jest stanem podwyższonego napięcia. Osoby takie mają permanentny przymus jego rozładowania właśnie poprzez ruchy mimowolne.Tak więc, moim zdaniem, trzeba robić wszystko aby owo podwyższone napięcie obniżyć, a da się to zrobić ponieważ mózg człowieka jest niezwykle nauroplastyczny . Za pomocą odpowiednich technik, mózg, który jest źródłem myślenia, można modelować jak się chce. Moje typy na pozbycie się tików są takie:1. Miłość do siebie. Całkowita, bezwzględna akceptacja siebie. To podstawa. Brak akceptacji siebie czyli tzw. toksyczny wstyd jest najgorszą z emocji, od niej tylko krok do samobójstwa.2. 4 stopniowa terapia Schwarza, pozwala zapanować, przy ciągłym stosowaniu, nad tikami:3. Wiara, zaczerpnięta z nauki, w to, że, nasze decyzje i zachowania nie zależą prawie wcale od naszej świadomości tylko są wprogramowane w podświadomość.4. Medytacje - http://vetulani.wordpress.com/2011/02/10/duch-i-materia-medytacja-zmienia-mozg/ (polecam tez blog)Bardzo polecam ten film, wiele wyjaśni:https://www.youtube.com/watch?v=4cRTAcmx1UIpowodzenia
Kojko
Witam, podzielę się swoją historią :) Od małego robiłem różne rzeczy. Jakieś wymachiwania rękoma , robienie coś z nosem, chrząkanie również się u mnie pojawiło , dziwne " zasysanie " brzuchem ( To rzeczy , które z grubsza pamiętam ) . Obecnie mam 15 lat i od hmm około 3 lat " oczkuje " lewym okiem oraz ( jak to mówi moja mama ) " zezuje " . Jestem w okresie gdzie obchodzi mnie jak wyglądam i co robię , dlatego jest to trochę uciążliwe . Teraz gdy to piszę , "w miarę " panuję nad wyżej wypisanym " oczkowaniem " , lecz " zezowanie " nadal u mnie występuję . Według moich bliskich jestem uzależniony od komputera i gier ( Zgadzam się z tym ) . Dlatego myślę , że coś co może pomóc będzie tak jak napisał pan Robert poniżej . Cytuję "ograniczyć dziecku emocjonalne gry i bajki" . Przez 4 lata grałem w naprawdę emocjonalną grę ( strzelanke) . Dzisiaj ( w moje urodziny xD ) kończę z nią :) I mam nadzieję , że mi to pomoże :)
gosiek317
Czy ja również mogę prosic o tłumaczenie? Nasz syn też miał szkarlatynę, miał wtedy 2 latka a od mniej więcej 3 roku życia ma tiki. Walczymy z tym już 5 lat. A może znaleźliście ten sposób wykrycia? gosiek317@wp.pl
ewa
Drodzy panstwo a ja mam najniechybniej zespol niespokojnych nog i cos jeszcze gdy poloze sie do lozka np. wczoraj wyobrazilam sobie ze ide po schodach juz spalam delikatnie ale spalam nagle noga mi sie poslizgnela w tym snie a potem moja noga kopnela posciel i potem strasznie mrowilo i palilo mnie w stopie ,ale to nie wszystko takie tiki mam rowniez w rekach jak mi sie nerwowo we snie porusza rece to i glowa sie nerwowo zachowa nie chce takich zachowan u siebie bo mam dopiero 13 lat,mama bagatelizuje wszystko co jej poiwem co mnie u mnie nie pokoi, jesli juz to do jakiego lekarza mam sie udac?
Peter
A może to od komputera. Ja kiedyś mialem tiki od komputera, od promieniowania komputerowego, Naukowcy stwierdzili ze promieniowanie komputera uszkadza układ nerwowy, miesniowy i moze powodowac raka. 10 lat wogole nie uzywalem komputera i tikow nie mialem teraz znowu siedze duzo przy kompie i znowu mam tiki. Sprobuj nie siedziec moze pomoze:)
Edit
Witam,tiki u mojego 9 latka rozpoznałam dopiero w styczniu 2014 gdy pojawiło się chrząkanie od ok miesiąca bez żadnej przyczyny chorobowej. Gdy lekarka wspomniała mi że to może być tik zaczęłam dużo o tym czytać i uświadomiłam sobie, że moje dziecko już dawno "tika" było to kręcenie nosem na boki gdy coś opowiadał, nagłe drapanie się po głowie, czy w kroczu, a ja szukałam owsików, wszy i innych paskudztw, które mógł wynieść z przedszkola. Później doszło pocieranie nosa, otwieranie buzi, płaczliwość, obrażanie o byle co i szereg innych... gdyby nie chrząkanie nie zorientowałabym się, że to tiki. Od kwietnia bierze kapsułki eye Q i vitB6 zalecone przez neurologa. Tiki zmniejszyły się, ale nie ustały raz są silniejsze chrząkania, a raz ruchy zdarzają się dłuższe okresy bez tików tzn kilka dni. Robiliśmy EEG, Biofeedback diagnostyczny. Teraz mam skierowanie na rezonans głowy, ale zastanawiam się czy serwować swojemu dziecku taki stres.
sabina
Adam, ponizej napisalam pod Agnieszka. Bede wdzieczna za pomoc.
sabina
Adam, czy dowiedziales sie czegos? Ja przeczytalam gdzies, ze w Stanach lecza gdzies tiki antybiotykami. Moze wpadles na jakis trop? Jak Wy leczycie Wasze dziecko? Z gory dziekuje za odpowiedz.
BlueCat
Witam, Chce się podzielić moimi przeżyciami związanymi z tikami. Obecnie mam 18 lat. Tiki zaczęły się u mnie w wieku 7 lat. Na początku było to wydawanie krótkiego dźwięku oraz marszczenie czoła i mruganie oczami. W pòźniejszy m czasie przestałem wydawać dźwięki, ale pozostałe rzeczy zostały. W okresie dojrzewaniania tiki się nasilały i na przemian znikały. Z powodu mojej przypadłości w szkole naśmiewano się ze mnie, co wprowadziło mnie w stan ciągłego podenerwowania ( pamiętam, że gdy tylko czułem zbliżający się atak, odwracałem się w inną stronę od rozmówcy, aby sie wymrugać), a gdy się denerwowałem tiki narastały. Prawdopodobną przyczyną tików w moim przypadku jest stres oraz granie w gry video (wprawdzie tylko w weekendy, ale po 5/6 ,h , z krótkimi przerwami), które wywołują nierzadko stan podenerwowania. Profilaktykę jaką podjołem, czyli zmniejszanie czasu grania w gry czy próby kontroli stresu w różnych sytuacjach odnoszą sukces, a ściślej mówiąc zanikanie moich tików. I tu taka porada dla rodziców: Pewnie nie tylko w moim przypadku komputer może być powodem tików nerwowych . Patrzcie co robią wasze pociechy przed komputerem. Na opakowaniach od gier jest napisane ostrzeżenie, że gra może spowodować jakieś zachowania u gracza.
sylwia
To jest na tle nerwowym, może dziecko ma jakieś problemy w szkole. Mój syn jak miał takie problemy to nie chodził do szkoły 4 m-ce i samo przeszło. Leki na niego nie działały, wręcz przeciwnie tiki się nasilały.
saba
Ja zauwazylam niewielkia poprawe po podawaniu dziecku magnezu.mruganie oczami ustalo, sa natomiast inen ruchy powtarzajace sie.
Dorota
Ja mam tiki od dziecka, leczyłam się na nie. Przeszło a teraz znów nasiliło. Mam 19 lat. Chodzę do neurologa, ale ona mi przepisuje co 2 tygodnie jakieś tabletki które nie pomagają. teraz mi przepisała na padaczkę. mówiła że mam się nie martwić co piszę w ulotce bo one mają działać jakoś inaczej.. trochę się boje je zażywać. Moje tiki to zaciskanie mięśni całej ręki, zaciskanie uda, mruganie prawego oka, potrząsanie głową, marszczenie czoła. Czy jeśli będę już starszą osobą to mogą się nasilić?. Przerwać leczenie?. Ta lekarka mi nie wierzy że mam tiki ;/
PSST
Szanowni Państwo,osoby dotknięte problemem tików zapraszamy do kontaktu z Polskim Stowarzyszeniem Syndrom Tourette'a. Chętnie odpowiemy na pytania, prześlemy bezpłatne publikacje.Pozdrawiamy!PSS T
monika
pisze do Adama z KanadyAdamie, czy odwiedzasz jeszcze to forum. chcialabym dowiedziec sie jak potoczyl sie przypadek twojego dziecka. podobne problemy pojawily sie u mojego synka. prosze o kontakt
monika
popieram wypowiedz N. prosze poczytajcie o pandas a okaze sie ze wielu z was niepotrzebnie faszeruje dzieci lekami. niewiedza naszych lekarzy jest porazajaca.
Agnieszka
Ja tez jester z canady prosze ok o kontakt. Judytaagnes@gma il.com dziekuje
eva
Wlaśnie,ja tez do tego doszam.Tiki u mojego wtedy 3,5 letniego syna pojawily sie po zapaleniu spojowek.zaczal mrugac oczami potem chrzakac.potem byly rozne tiki-ciagniecie koszulki na ramieniu,podska kiwaniei inne.jedne znikaly drugie sie pojawialy.przez ostatnie lata byl wzgledny spokoj (otwieral tylko buzie szeroko,dotykal czsempo pare razy przedmiotow.tydzien temu mial szczepienie przypominajace na swinke,rozyczke i odre .po szczepionce tiki strasznie sie wzmozyly.podskakuje,nie moze usiedziec ani lezec bo ciagle sie podnosi.2dni temu dostal goraczki 39 st.boli go gardlo.Mysle ze to nie przypadek ze tak mu sie pogorszylo kilka dni po szczepioncePrio nix.
mama
Rodzice pomagają akceptują.problem z kolegami w szkole, wyśmiewają,nauc zyciele krzyczą,straszą ,uważają za złe rozbestwione dzieci,co je stresuje ogromnie, zabija radość pewność i sprawia że dzieci czują się gorsze, nie chcą chodzić do szkoły,są smutne,zamknięt e.Rozmowy z nimi to,proszę zaświadczenie od lekarza to będziemy ją,jego traktować inaczej.Pedagodzy same stresory w szkle.Nie radzą sobie z ogromem stresu.Smutne.
Kamil
Mam 14lat i częste tiki w oku.W domu jest normalnie i nie stresuje się bardzo. cyzm to może być spowodowane i jak to leczyć ?? Pomóżcie
Paula
Witam, jestem mama niespelna 4-letniego chłopca, od jakiegos miesiaca chlopiec chodzi i notorycznie wacha swoje raczki, robi to po dotknieciu czegos, a nawet po podrapaniu siebie. Nie wiem co mam robic gdy on to robi, twierdzi ze musi wachac bo tak kazał mój jego tata ( ojciec ma ograniczona wladze rodzicielska ) powiedzial, ze jak sa robaki to musi wachac. Za miesiac mamy umowiona wizyte u psychologa.. Nie wiem co mam robic, prosze o pomoc !!
T
Lepiej pomocy szukać u lekarza specjalisty, niż w internecie!!!
O.O.
Lepiej pomocy szukać u lekarza specjalisty, niż w internecie!!!
evita
witam mam dwoje dzieci z tikami w wieku 9 i11 prosze o pomoc
ewa
bardzo proszę o tłumaczenie artykułu.. ja jestem nosicielem gronkowca , a wnuczek 7 lat od dwuch miesięcy ma tiki.. mój e-mail indiwiduel@inte ria.pl
Gimtrick
Smutne to wszystko jak się czyta,smutne bo mam to praktycznie od urodzenia, - nieudolni lekarze, chamskie teksty od bliskich,sytuac je stresowe to wszystko nie pozwola/ nie pozwoliło mi się od tego uwolnić, jest to zdecydowanie najcięższy krzyż w moim życiu. Jeśli jesteś rodzicem i to czytasz to zrób wszystko co możliwie i maksymalnie delikatnie żeby jakoś wyrwać z tego własne dziecko, bo samotna walka często uderza o beznadzieję. - u mnie już 27 lat.Odnośnie magnezu - coś w tym jest wydaje mi się ,że pomaga, ale problem powraca i nie znika. Poki co jedyną ucieczką jest modlitwa.Pozdrawiam
N.
Dlaczego w tym artykule nie ma słowa o PANDAS?? Coraz więcej dzieci cierpi na tą przypadłość a niewiedza lekarzy i takich "doradców" z neta jest tragiczna w tym temacie. Wiele dzieciaków uniknęłoby nieprzyjemnego i długiego leczenia farmakologiczne go gdyby lekarz choć minimalnie znał się na PANDAS...
Anta
Myślę, że przyczyną może być rzeczywiście przebyta szkarlatyna. Mój syn miał robiony wymaz z gardła i wyszło, że jest nosicielem gronkowca złocistego. Tak jak wszyscy z państwa biegaliśmy po lekarzach, dużo czytaliśmy... Ostatnio jednak ktoś polecił nam aby podawać naszym dzieciom pyłek pszczeli (tak w celu uodpornienia) i okazało się, że jest widoczna poprawa. Syn na dłuższy czas przestał mieć jakiekolwiek tiki. Polecam. To jest link do strony na temat właściwości takiego pyłku. http://www.apiterapia.biz/pylek_choroby.html.
efka
blondynaczwa - jeśli chcesz wymienić doświaczenia, np odnośnie lekarzy z czewy to podaję mój nr gg 4976413
efka
Witam, jestem z Częstochowy, mój syn od 6 roku życia ma tiki, teraz ma 13 lat. Zaczęło się od oczu (jak w większosci powyższych przypadków), raz było lepiej raz gorzej, Cały czas jesteśmy pod kontrolą naurologa, przez kilka lat przyjmował haloperidol, który jako jedyny lek mu pomagał, był po nim ospały i trochę przytył. W szkole nie jest szykanowany, ale boję się co będzie jak pójdzie do gimnazjum, Obecnie haloperidol odstawiliśmy bo przestał pomogać (organizm chyba się przyzwyczaił) zrobiliśmy badania na ASO i był leczony antybiotykiem na obecność paciorkowca.Teraz przyjmuje tylko sedatif i magnez. Zaczęliśmy terapię u psychologa. Ma chyba wszystkie rodzaje tików. Mam wrażenie że tiki przeszkadzają bardziej nam niż jemu. Bardzo go kochamy i martwimy się jak sobie poradzi w zyciu. Bardzo dziękuję za słowa Malinyg. To chyba jedyne lekarstwo
blondynaczwa
Czy to zespol Tureta!!! Mó syn w maju skończy 9 lat od kilku dobrych tyg zauwazyłam u niego dziwne zachowania.Pochrząkuje i mówi hmmm ,haaa,kręci głową ,wzrusza ramionami ,czasem robi grymasy ustami o oczami.Te tiki są wtedy gdy ogląda telewizje...i jest zapatrzony np. w bajke.Rusza dziwnie ręka lub macha nogą.Jestem załamana bo to dla mnie objawy tureta.Poszłam do lekarza psychiatry przepisała mu Haloperidol 2xdz po 3 krople i asertin 50 mg pół tab ,magnez z vit b6.Poszłam do neurologa ta pani kazała dawac haloperidol ,magnez i Sedatif PC żadna nie umie zdiagnozować jego choroby twierdza ze to może byc nerwica natręct ,ze to tak jest!!!!!!!!!Ja myśle co innego chcę go szybko diagnozy i leczenia ,żeby choroba sie nie rozwinęła błagam o pomoc !!!!!!!!!!!gdzi e jeszcze mogę sie udać nadmieniam ,że jestem z Częstochowy.
Andzia
Agnieszko, moja córka też "wyrzuca" ręce do przodu czasem wygląda to tak jakby to były ruchy barkami. Jesteśmy umówieni na eeg na 18 stycznia a do tej pory chyba zwariuję bardzo się martwię co jej jest. Czy Ty już znasz przyczynę zachowania Twojej córki?
kiki
Rozprostowywał ręce i wydawał dźwięki. Na początku brał haloperidol 5 kropelek 2 x dziennie - zlikwidowało mu tiki już po dwóch dniach. Potem lek był odstawiony - tiki wróciły. Tym razem pomógł syrop depakine 2 x 9ml. Dziecko nie ma żadnych objawów.Teraz zmniejszamy mu dawkę do 2 x 7 ml i jest super. No może w szkole trochę jest bardziej spowolniały. Rodzice uwierzcie, że z tym idzie wygrać. Tiki przejściowe, jak sama nazwa mówi - mijają. Każdy lekarz mówi mi, że będzie dobrze. Trzeba po prostu trudny okres przetrzymać.
edwiś
Witam wszystkichPoczy tałam trochę co tu każdy ma do powiedzenia na temat tych nieszczęsnych tików, chrząkań itp.Mój syn za chwile kończy 15 - to 2 klasa gimnazjum, tiki chrząkania ma od jakiś 6 lat, mniej lub bardziej nasilone, w tech chwili jesteśmy na etapie zwiększonego nasilenia, psycholog szkolny-poradnia na nfz i prywatna do których się udawalismy gucio pomogły a w naszym przypadku nawet doszukiwano się przyczyn domowych,co nas doszczętnie wyprowadziło z równowagi bo jesteśmy normalną kochajacą sie rodziną bez żadnych ułomności, na szczęście kolejni lekarze wyprowadzili nas z błędu --są to sprawy przede wszystkim genetyczne u nas dziedziczone ze strony męża( miała teściowa i i mąż w niewielkim stopniu), teraz też jestesmy na etapie podawania magnezu mam nadziej że będą jakieś efekty bo jest to dla niego dość wstydliwe a dla nas przykre że nie umiemy pomóc dziecku.
Jagoda
Witam, jestem neurologopedą i pracowałam z dziewczynką, która miała niewielkie tiki, które wpływały na wyrazistość mowy. W tym wypadku pomogła samokontrola i seanse biofeedback. Nie śmiałabym uogólniać i twierdzić, że jest to panaceum dla wszystkich, ale może warto spróbować? Obecnie zastanowiłabym się również nad diagnozą SI - czasami można pomylić tiki z autostymulacją. Zalecałabym też zdrową dietę bez chipsów, coli i konserwantów, może warto wprowadzić olej budwigowy i magnez oraz ograniczenie TV, gier komputerowych, sen, świeże powietrze. Wszystkie te zalecenia odnoszą się również do osób z niepłynnością mowy i czasem przynoszą skutek. Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia w walce z tą niełatwą przypadłością.
Malina.g
Witam wszystkich,mam dzisiaj czterdziestkę, i tiki od dzieciństwa, a właściwie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mama w porozumieniu z neurologiem faszerowała mnie głównie haropelidolem praktycznie aż do 15 roku życia, czyli do czasu kiedy się wściekłam i sama go odstawiłam bo strasznie mnie otumaniał. I dzisiaj, chociaż oczywiście nie powiem jej tego, mam do niej żal, że faszerowała mnie tym świństwem zamiast stworzyć mi lepsze warunki życia. Niestety, leki zwalczające tiki powodują szereg innych problemów (polecam przeczytanie ulotki), które mogą rzutować na całe życie. Szkoda, że po prostu nie zaakceptowała mojego tikania.Tikające dziecko nie widzi problemu w tikach. Dopiero podczas dorastania zaczynają przeszkadzać, ale wówczas szybko uczy się je ukrywać. Z rozczuleniem wspominam moje zginanie nogi w kolanie, potrząsania ramionami, wypychanie i wciąganie brzucha, robienie "miny". W dorosłym życiu, kiedy dopada mnie stresowa sytuacja też dopadają mnie tiki, a później same mijają - nawet nie wiem kiedy. Dzisiaj jednak z powodzeniem mogę je ukryć...Mam więc dla Was drogie mamy kilka rad, którymi pomożecie nam - tikającym:- stwórzcie nam ciepły i SPOKOJNY dom- nie nakładajcie na nas więcej niż możemy udźwignąć- nie wleczcie nas po lekarzach z nadzieją, że cudowne krople rozwiążą dwa powyższe problemy,- miejcie świadomość, że leki nie leczą tylko wyciszają, czyli otumaniają, a ich odstawienie oznacza powrót tikania,- nie zostawiajcie nas w samopas - z komputerem, towarzystwe, lub w osamotnieniu- sprawdźcie, czy w szkole czy przedszkolu ktoś nie jest do nas negatywnie nastawiony,- nie róbcie z nami wszystkiego w pośpiechu lub na ostatnią chwilę, gdyż wpływa to na nas stresująco,- nie denerwujcie się, nie stresujcie, i nie wstydźcie tego, że tikamy. Nikt nie jest doskonały, prawda?
asia2
Witam wszystkich.Właśnie przeczytałam wasze komentarze na temat tików i jestem przerażona.Mój syn ma 12 lat,jest bystry,ambitny, opiekuńczy.Od roku zaczęły się jego dolegliwości.Na początku było chrząkanie potem przekrzywiał mocno głowę w lewą stronę.W tej chwili już ciężko zapanować mu nad ruchami w szkole lub kościele.Bardzo mocno przewraca gałkami,unosi brwi,bardzo często wykrzykuje,jedn o dziwne słowo,po jakimś czasie następne.Czasem wyciąga jakieś długie przedmioty i nimi macha.W nocy śpi ale bardzo sapie( nie wiem czy ma to związek z tikami).Jestem tym bardzo przerażona i dlatego postanowiłam o tym poczytać nie zdając sobie sprawy,że to taki trudny problem.Mój syn dużo czasu spędza przed komputerem tj po 3-4 godz dziennie.Moim zdaniem bardzo szybko się rozwija,nawet za szybko,w tym wieku mierzy 170cm wzrostu.Myślę,że jak kazdy z was kochani zastanawiam się nad przyczyną takiego zachowania,poni eważ nie chcę używać słowa"choroba".Moim zdaniem jest to na tle nerwowym,bardzo boję się podawać leki tym bardziej,że czytając Wasze posty nie pomagają one a wręcz przeciwnie.Nie wiem jeszcze jakie kroki podejmę ale zacznę od ograniczenia komputera i stresujących gier.Moim zdaniem kumuluje się w nich stres,który próbują z siebie wyrzucić.Zaobserwowałam takie zjawisko u mojego syna.Ma młodszą siostrę,która bardzo mu dokucza,pyskuje do jego kumpli,zabiera mu rzeczy itd.Syna bardzo to stresuje a wie że nie może jej zbić ponieważ my staniemy w jej obronie,wiem ze za bardzo jej ustępujemy i przez to syn kumuluje złość w sobie a potem stojąc nad nią robi te tiki.Spróbuję kilku rzeczy,jeśli będą efekty na co trzeba będzie pewnie poczekać to podzielę się z Wami.Myślę,że leki uspakajające to powinniśmy my brać nie nasze dzieci.
pati
Mam podobny problem, a mianowicie mieszkamy w Niemczech, moja 6 letnia córeczka boryka się z nauką języka w niemieckim przedszkolu, jest zdolna, dowcipna bardzo ładna. Nasz "problem" zaczął się rok temu, był to dla mnie koszmar, gdyż wyginało ją jak przy porażeniu, paraliżu, dostała Atarax jeden raz, gdy zobaczyłam jak bardzo ją otumanił, spowolnił reakcje - nigdy więcej jej tego nie dałam. Tiki nagle się skończyły i po ponad roku znów wróciły. Córcia stale zerka na kciuki, ma momenty oddychania z wysiłkiem, a leżąc wygina ciałko jakby chciała uwolnić z niego człowieczka, który siedzi w środku. Nie przszła szkarlatyny, choć wiem że przypadki zachowrowań były w przedzkolu. Zabieram ją na spacer, a ona biega po parku....Myśle że dobrym sposobem jest też częstowanie gumom do żucia.
Krzysiek
Witam. Zainteresowałem się tematem w związku z niepokojącym przymykaniem oczka przez mojego siedmioletniego synka.I tak trafiłem na to forum. Poczytałem Wasze wypowiedzi i mam kilka przemyśleń, którymi chciałem podzielić się z Wami, drodzy rodzice. Na początku chciałem serdecznie podziękować za wspaniały głos w dyskusji pani Izie (parę postów wyżej).Myślę, iż ona najtrafniej zdiagnozowała trapiącą nasze dzieci dolegliwość. Chociaż u mojego synka jest to prawdopodobnie na razie bardzo wczesna faza. I oby się nigdy nie rozwinęła.Zauważyłem mianowicie niemal pewny związek pomiędzy tikami a mocnymi emocjonalnymi impulsami, z którymi synek sobie nie radzi.Wtedy to następuje przymknięcie oka. Staram się więc być dla niego czulszy i bardziej wyrozumiały. Moim zdaniem musimy zwrócić uwagę na to, czy nasze dzieci nie są zbytnio obciążone stresami, czy nie za wiele mają zajęć i w jakiej atmosferze emocjonalnej są wychowywane. Czy czasem komputer nie zastępuje im relacji z rówieśnika mi, a nawet z nami. I wcale nie chodzi mi o bezstresowe wychowanie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że dzieci należy do życia duchowo hartować. Wystawiać je na wpływ oddziaływań społecznych. W przeciwnym razie nigdy nie nauczą się odpowiednio przetwarzać emocji jakie je spotykają i będą spotykać w życiu. Aczkolwiek dom musi być dla nich azylem, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa i harmonii będą równoważył y swoje emocje.Co do stosowania chemii, szkoda dzieci. Chyba, że w jakiś naprawdę sprawdzonych i udokumentowanyc h naukowo przypadkach. W przeciwnym razie w życiu bym nie podał żadnego chemicznego cholerstwa mojemu synowi, które miast wzmacniać jego psychikę, po prostu chemicznie otumania. Myślę, że tu potrzeba działania bardziej na duszę dziecka. Po prostu Miłością.
edyta
czy ktoś słyszał o propranolu jest to lek na nadciśnienie ale podobno leczy także tiki
edyta
witam proszę o rade jak walczyć z tymi tikami
edyta
witam wszystkich z problemem moja córka miała tiki 2 lata temu podskakiwała potrafiła z buzią robić dosłownie wszystko mrużenie oczami wykrzywianie noska wyglądało to okropnie byłam z nią u neurologa przepisał nam propranolol jest to lek na ciśnienie ale córce naprawdę pomógł po 3 tygodniach tiki ustąpiły aż do dzisiaj córka ma 8 lat są to troszkę inne objawy przechyla głowę w prawo jedno oko mruży a 2 ucieka jej zupełnie pod powiekę pręży paluszki u rąk i często je wącha co właśnie przeczytałam że to też jest tik jest nadpobudliwa chwileczkę nie usiedzi w miejscu zawsze była ruchliwa ale to co się z nią teraz dzieje ja jestem przerażona proszę o rady
Scarlet
Wszelkie tiki maja swoje podłoże w BRAKU MAGNEZU w organizmie - albo złe przyswajanie, albo za duże wydalanie. Nie rozumiem dlaczego lekarze nie informują rodziców , że uzupełnianie w dużych dawkach dobrym magnezem niweluje problem całkowicie. Mój syn prawie do matury miał tiki, bo nikt mi nie powiedział o magnezie. Dopiero gdy o magnezie przeczytałam, "oczy mi się szeroko otworzyły". Ja stosowałam Slow Mag zgodnie z ulotka informacyjną. Ale dobrze jest "zmusić" lekarza do wysiłku, aby ustalił jaka jest przyczyna "ucieczki" magnezu (np. nerki).
Gostek
Witam, trafiłem tutaj w sumie przypadkiem. Aczkolwiek mogę coś powiedzieć i być może trochę uspokoić co poniektórych. Obecnie mam 30 lat i w sumie odkąd pamiętam miałem jakieś tiki, w końcu chyba stwierdzono ze to na tle nerwowym, nadpopudliwość. Nie bedę się zbytnio zgłębiał i wyciągał super hipotez, itp......w moim przypadku były to chrząkanie, czasem jakieś dziwne mruczenie, mruganie oczami (takie zaciskanie), zginanie rąk. Rodzice oczywiście ciągali mnie po różnych przeróżnych lekarzach, doszukując się niewiadomo czego, nawet wylądowałem u tego znachora Harrisa. Wg.mnie to wszystko bzdury. Jeśli dziecko rozwija się w miarę ok,nie należy go szykanować za to, czy zwracać wielkiej uwagi, bardziej porozmawiać, czy jest tego świadome, może niech spróbuje kontrolować. Ja teraz, w wieku 30 lat dalej chrząkam, czasem łapię się na jakichś tikach, ale taka jest już moja natura i tak pewnie zostanie. Pomimo tego jakoś, (a nawet bardziej niż jakoś) sobie w życiu poradziłem i często jestem wzorem do naśladowania dla nietikowców ;-)
Iza
Witam Mam 17 lat i sama zmagam się z tikami od 10 lat:sad:Chodził am po różnych psychologach,ps ychiatrach,tera peutach...Stosowałam dużo leków, a nawet starych metod naszych babci... Jednak nic nie zwalczyło do końca tików:sad:Sa ma z doświadczenia wiem ,że życie z tikami wcale nie jest łatwe ani przyjemne ... A tym bardziej w towarzystwie... owszem idzie się troszke pochwamować od tego lecz potem trzeba odreagować;(U mnie zaczęło się to przed stresem związanym z komunią...Najpierw było mruganie oczami,potem mimowolne ruchy głową,ręką a następnie tiki dźwięczne....Teraz już sama sobie poprostu jakoś z tym radzę i przegaduję sobie...lecz gdy jest jakiś większy stres to to nadal wraca...Moja prośba to jeżeli ktoś z was nawet w małym stopniu radzi sobie z tikami i im zapobiega,byłab ym wdzięczna za korespondencję na mój adres mailowyiza-kow980@wp.pl
Aalyah
Syn dostał szczepionkę PRIORIX i natychmiast po niej zaczął mrugać oczami/Szczepionka 19.01.2010 wizyta u okulisty 22.01.2010 potem kolejny okulista, na początku marca 2010 pierwszy neurolog ...i tak już 2 lata 4 neurologów go leczyło .Tydzień temu trafił do szpitala z ostrym atakiem tików wykręcało mu rączki . Haloperidol mu tylko zaszkodził pogorszył stan .Rezonans bez zmian.
asia
Mam syna, który ukończył 11 lat, tiki,na które zwróciliśmy szczególną uwagę zaczĘły się u niego przed końcem III Klasy SP.CHrząkanie, pociąganie nosem, mruganie, mruczenie podczas oglądania filmów lub jedzenia. Łączyliśmy to ze zmianą szkolną, IV KL, ZMIANA WYCHOWAWCZYNI, NAUCZYCIELI. Rzeczywiście to była jedna z przyczyn stresogennych,s yn bał się czy sobie poradzi; jest uczniem zdolnym, wzorowym. Po wakacjach tiki się nasiliły dołączyły odchylanie głowy, potrząsanie przedranieniem, falowanie ramionami itp. Oczywiście zaliczyliśmy neurologa, psychiatrę, psychologa, badanie EEG, poziom magnezu,itp.Nadal jeździmi do neurologa, syn bierze cristal min, Haloperidol 3x6 kropel, staramy się zmniejszać dawkę.Był senny, nic mu się nie chciało, ma apetyt po nim, troszkę przytył, ale jeździmy na basen, aby dbać o formę i rozładować emocje, które powodują nasilenie objawów tikowych.POLECAM TEŻ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ dla dziecka, która pomaga radzić sobie ze stesem, a co za ty idzie z tikami. DOBRY PSYCHOLOG nauczy dziecko metod radzenie sobie w momencie, kiedy nie chce dziecko tikać(oddechy, napinanie mięsni, itp). JESTEM MAMĄ, KTÓRA BARDZO SIĘ MARTWI O PRZYSZŁOŚĆ Syna, o jego relacje z rówieśnika mi, o kontakty społeczne,jak sobie poradzi na studiach, o to czy znajdzie sobie wymarzoną pracę, itd. Jedno tylko wiem muszę mu teraz pomóc, wspierać go, dowartościowywa ć(ma niską samoocenę),tak więc jeździmy na terapie do pani psycholog, którą notabene syn bardzo lubi.Mniej się boi przed sprawdzianami, wcześniej bał się ze sobie nie poradzi, dostanie 1 i będą się śmiać z oceny i tików.Uprzedziłam wychowawczynię na początku roku szkolnego o tym problemie(tikac h) zachowała się bardzo w porządku- przekazała do wiadomości nauczycielom uczących syna. Wszyscy sĄ jak dotąd wyrozumiali, nie zwracają uwagi, przynajmniej syn mi się nie skarżył.KOLEDZY nie dokuczają, ma przyjaciela, aczkolwiek stroni od zabaw na podwórku, boisku. Jestem czasem w dołku psychicznym, popłaczę w PODUSZKĘ i pytam dlaczego moje dziecko, ale to ja i mój mąż musimy jemu pomóc. Więc do wszystkich mam i tatusiów apeluję dajcie dziecku miłość i otoczcie spokojem i wspierajcie je w trudach. mama Asia,
Adam
Moi drodzy POLECAM sprawdzony produkt opaskę ratunkową sos 100% dyskrecji maks bezpieczeństwa .opaski dostępne na www opaskiratunkowe.pl zobacz sam!!!!!!!!!
OrzeszTy
Witajcie! Mam 15 lat i mam ten sam problem co Wy. Wciągam nosem, mrugam oczami, rzucam ramionami i nogami w ruchu, marszcze czoło, macham gwałtownie głową. Jest to straszne. W szkole wyśmiewają się ze mnie i naśladują moje triki by mi ubliżyć. Nie biorę żadnych leków i nie mam siły na walkę z tym. Jest to krępujące i wstydliwe. Nie pamiętam nawet kiedy to się zaczęło, ale od około 10 roku życia. Moi rodzice nie znają przyczyn i zwalają na komputer... W kilku % to prawda, w końcu przy emocjonowaniu się, triki są coraz częstsze i gwałtowne. W szkole mam problemy, oceny nie są zadowalające, choć mógłbym mieć same 4 i 5. Zakochałem się w dziewczynie, lecz boję się do niej podejść, mrugne jakoś dziwnie oczami i się skompromituje i najem się wstydu. Nie mam wiary w siebie, wmawiam sobie, że nie będę szczęśliwy i będę sam... Podczas gdy piszę ten post, pociągnąłem nosem z 300 razy ... Jestem dziwakiem dla wszystkich, i nigdy się tego chujostwa nie pozbędę. Jeżeli ktoś chcę o tym popisać, oto moje gg: 36170022. Pozdrawiam wszystkich cierpiących. ;(
gość
córki? to w końcu masz syna czy córkę??? napisałaś, że syn 8 lat ma tiki, a teraz córka.......
Ewelina
Podaję adres mailowy : ewelinaw_23@o2.plBardzo proszę o poradę lub kontakt jeżeli może ktoś mi pomóc w sprawie córki.PozdrawiamEweli na
Monika12031991
Witam. Prezciętnie czytam tu o przypadkach dziecięcych. Ja mam "problem" bo nie wiem jak to nazwać z moim ojcem (ok. 55lat). Jego objawy to:1. Co chwile jakieś 5min. robi coś w stylu czkania po czym odchsząkuje, nasila się to przy oglądaniu tv lub przy komputerze.2. Po każdym posiłku dochodzi jeszcze świstanie zębami tak jakby chciał je przedmuchać po jedzeniu (wiem glupio brzmi).3. Nie wiem jak okreslić ten tik - tak robia dzieci jak chcą pokazać jak konik robi kopytkami-klika tak x( nasila się to jak się gdzieś spieszy.To już ponad moje siły, nie mogę już wytrzymać,nic nie mówię ale rośnie we mnie napięcie i jestem niemiła czasami ale głupio mi mu to wytknąć bo on tego nie zauważa wogóle. Co mam zrobić, to się nasila. BARDZO PROSZĘ O POMOC!
Jumjum
Mam 34 lata, zone, 2 dzieci. Tiki mam od niepamietnych czasow, ktore z wiekiem widze ze sie nasilaja. Moge je powstrzymac ale nie dluzej niz minute-dwie jesli ludzie na mnie patrza. "Wybucham" jesli jestem sam i nikt mnie nie widzi. Ciezko z tym zyc, boje sie przyszlosci skoro to z wiekiem sie nasila.
gość
Witam Ewelino,podaj mi proszę jakieś namiary na siebie, maila prywatnego, jestem mamą chłopca, który tiki ma od 8 lat. Z tym da się żyć :-))).Pozdrawiam
Agnieszka
Witam. Moja 2,5 roczna córka od około półtora tygodnia ma dziwne tiki i strasznie się boje co to może być. Te tiki polegają na tym że często "wyrzuca" całe ręce do przodu, a jak jesteśmy na dworze to robi to cały czas, wygląda jakby jej to przeszkadzało bo po tym chowa ręce do tyłu a jak puści to na nowo tak robi. Na początku myślałam że może rękawy ją denerwują ale nawet przy bluzeczce z krótkim rękawem tak robi. Gdy ją pytam "coś Cię boli?" lub "dlaczego tak robisz rączkami?" ona zaczyna płakać jakby miała żal. Proszę o pomoc. Co to może być? Do jakiego lekarza się zwrócić? Agnieszka
Ewelina
Witam po przeczytaniu tych wszystkich komentarzy nie wiem co robic.Mam syna 8 lat pojawily sie u niego tiki ok 3 tygodnie temu przy ospie wietrznej.Tiki ustepuja gdy zasypia ogolnie jest dzieckiem ruchliwym wesolym i pogodnym.Jego tiki to mimowolne ruchy reka,chrzakanie .Przez okres tygodnia jakby wszystko zaniklo a wczoraj wrocilo na nowo.Udalam sie na poczatek do lekarza pierwszego kontaktu i wykonal jakies badania ruchowe ktore niby wykonuja neurolodzy i stwierdzil ze wszystko jest ok narazie pocieszyl nas tym ze na takie tiki nerwowe ma wplyw komputer i wszelakie gry wiec od dzisiaj stop dla komputera oczywiscie dal takze skierowanie do neurologa wiec zobaczymy co stwierdzi neurolog ale jak tutaj widze nie latwo jest ta chorobe zdiagnozowac.Bardzo prosze o pomoc
Iza
Witam,mam tiki od 28 lat. To męczące i wkurzające, ale widzę pewną zależność między osobowością a tą dolegliwością. Jestem nadwrażliwcem, zawód mam związany ze sztuką (można rzec artystyczny) i zawsze miałam kompleksy a przy tym jestem egocentrykiem. Wychowała mnie mama, bo tato zginął jak miałam 1,5 roku. Mama też nadwrażliwa i nad - ambitna. Ogólnie ja mam charakter spokojny, mama jest rozlatana i ciągle niepogodzona z życiem. Ale w dzieciństwie byłyśmy bardzo związane. Tików dostałam jak kiedyś musiała wyjechać i zostawiła mnie na kilka dni u dziadków i wujostwa (których nota bene uwielbiałam). Jak wróciła - to już było mruganie oczami. Po kilku latach miałam już tego mnóstwo: strząsanie ramion, skręcanie nosa, mruganie, odrzucanie nogi przy chodzeniu. Masakra. Mama oczywiście nade mną biadoliła, co jeszcze wzmagało problem. Potem siłą woli jakos udało mi się to zwalczyć (trrzeba być dla siebie naprawdę łagodnym i wierzyć że się uda), bo już wyglądałam jak dziwoląg. Tylko mruganie mam nadal. Zwiększa się przy stresie, w nerwach i jak oglądam tv (a nie mam własnego, więc robię to rzadko). Przy komputerze czasem też.No i tak się wam tu wywnętrzam, bo dziś mój dwuletni synek zaczął mrugać tak samo. Co prawda - mogła na to wpłynąć noc spędzona częściowo poza domem, wiec zobaczę jutro. Jednak już od dawna przymykał to jedno to drugie oko jakby dla zabawy (myślałam ze mnie naśladuje) i bardzo bardzo często trze się po oczach. Pewnie pójdziemy do okulisty, ale podejrzewam że moze to odziedziczyć po mnie. Mój mąż też jest nadwrażliwcem, ale bardzo spokojnym, uważnym i inteligentnym człowiekiem, tyle że nie egocentrykiem. ;-)Tak to bywa. Kochani, Wasza łagodność moze pomóc dzieciom z tikami. Rzeczywiście nie męczcie ich za bardzo rozmawianiem o tym. Jeśli same chcą se leczyć, wesprzyjcie ich w tym, ale nie szukajcie nigdy w sobie błędu. Wasze dzieci są prawdopodobnie wrazliwe i inteligentne bardziej niż inni.Uczcie ich łagodności wobec siebie samych.Hej! :-)
mama
Witam:-), 661430904.
Anna
Proszę o kontakt do pani ,gdyż jestem w podobnej sytuacji córka ma 6 lat tiki od roku. W przychodni na ul. Dzielnej miała robione EEG i wyszło ok. Neurolog powiedziała żeby poczekać jeszcze z lekami gdyż tiki raz ustępują raz się nasilają. Dodatkowo córka na wizycie hamuje się.Chciałabym dowiedzieć się gdzie pani leczy syna oraz o inne istotne sprawy.
Mama
Witam, jestem mamą 11to letniego chłopca z Warszawy, syn ma tiki od 3go roku życia. Chętnie nawiążę kontakt z innymi mamami, będącymi w takiej samej sytuacji i podzielę się doświadczeniami .
Joanna
mam tez problem z synem od niedawna i przeczytałam ten artykuł: http://www.biomedical.pl/aktualnosci/nagle-zaburzenia-obsesyjno-kompulsywne-u-dziecka-winne-moga-byc-streptokoki-5193.htmlW poniedziałek udaję się do pedriatry porozmawiać o leczeniu
Andrzej
ja mam tiki i gram w orkiestrze ale musze się przed koncertem lekami naszprycować, koszmar.
Agnieszka
Witam wszystkich, a zwłaszcza Adama z Kanady, który tak szczegółowo opisał poszukiwania przyczyny tików u swojego syna. Nasza córka ma niecałe 5 lat. Od ok. roku chrząka, jednak dopiero od 4 miesięcy wiemy, że to niekontrolowany odruch. 16 grudnia zdiagnozowano u niej szkarlatynę. Po tygodniu córka zaczęła dziwnie mrużyć oczy. Po wyleczeniu choroby tiki nieco ustapiły, chrzakanie przeszło zupełnie. Niestety, dwa tygodnie temu ponownie zdiagnozowano szkarlatynę. Tym razem bardzo łagodnie przez nią przeszła. Martwimy sie jednak ogromnie ponieważ mała od kilku dni mruga bardzo często, przy czym gałki oczne uciekaja jej zupełnie pod górne powieki. Wyglada to przeraźliwie! Chrząkanie również wróciło. Jako przyczynę tików podejrzewamy właśnie szkarlatynę, stąd moja wielka prośba do Adama właśnie o pomoc w zdobyciu polskiego tłumaczenia sugerowanego artykułu o PANDAS. Bardzo proszę o pomoc!
Justyna
Witam Was wszystkich, przykro mi to czytać o Waszych kochanych dzieciach :sad: mam do Was pytanie, jak Wasze dzieci zachowywały się jak były niemowlakami? Martwię się o swoje dziecko, ma zaledwie roczek, ale jest bardzo energiczną dziewczynką, nerwową (tłumaczymy sobie z mężem że nie ma po kim mieć innego temperamentu) jednak ostatnio zaczęłam dużo czytać na ten temat i wiem, że zespół Tourette'a jest chorobą genetyczną, a mój mąż miał swego czasu tiki, teraz jedynie dłoń rozprostowywuje . Martwię się, że moja córeczka też będzie miała tiki, jak miała kilka miesięcy wykryto u niej zespół napięcia mięśniowego, nie wiem czy to może mieć z tym jakieś powiązanie? Chodziłyśmy na rehabilitacje, lekko jeszcze główkę ma w prawą stronę. Ciągle myślę, że też będzie miała jakieś tiki, czy można już jakoś przed tym dziecko ochronić. Proszę o pomoc. Neurolog, rzekomo jeden z lepszych twierdzi, że z nią już wszystko ok, ale ja widzę jak główkę skręca... ach szkoda mówić o naszej służbie zdrowia ;(
Renia
Mojemu synowi tiki zaczęły się w 2010 r ,po wszystkich badaniach został przypisany mu haloperidol.Tiki bardzo szybko minęły,cieszyła m się że to już koniec koszmaru,lecz koszmar wrócił tydzień temu,tiki są,pomimo że ciągle bierze lekarstwo.Niech ktoś mi napisze jak działa ORAPmoże poproszę lekarza o zmianęleku.
Adam
Pisze z Kanady. Chce się podzielić wiadomością, którą moja zona odkryła w trakcie szukania informacji na temat naszego syna a która może pomoc innym i nam dojść do sedna naszego problemu. U niego zaczęło sie 3 miesiące temu. Ma 5 lat. Tez zaczęło się chrząkaniem. (na chrząkanie nie zwracaliśmy dużo uwagi ponieważ nasz syn od urodzenia jest alergiczny na glutynę, jajka i kiwi - co oznacza ze system odpornościowy jest osłabiony co sprzyja załapywaniu wszelkich chorób w jego przypadku zapalenia płuc oraz rok temu szkarlatynę jak i również powolnemu rozwojowi astmy której on jeszcze nie ma ale ponieważ często kaszle to dostał inhalator - po którym tez jest często chrząkanie, dlatego nie zwracaliśmy szczególnej uwagi na to do czasu odnalezienia waszych komentarzy). Po chrząkaniu pokazało się mocne zaciskaniem oczów. I doszło jeszcze lekko obsesyjne liczenie na palcach. U nas lekarze mówią żeby nie zwracać na takie tyki uwagi przez minimum 3 miesiące twierdząc ze to normalne dla jakiejś części populacji i ze powinno samo odejść wiec tak zrobiliśmy. No ale nie przechodzi. To znaczy nie dokładnie. Był niedawno moment, kilka dni może nawet prawie tydzień ze nie chrząkał ani nie zaciskał oczów, po czym 2 tygodnie temu zaczęło się od nowa. Ponieważ minął okres 3 miesięcy i nie przechodzi to wznawiamy szukanie przyczyn wiedząc ze nasi lekarza za dużo nam nie pomogą jeżeli my im nie pomożemy. Pierwsza ciekawa informacje którą odkryliśmy dotyczy gronkowca złocistego. Nasz syn ponad trzy miesiące temu miał katar po czym zaczął skubać nos i w pewnym momencie przez jeden dzień zauważyłem u niego zaraz przy samym otworze nosa białą maź. Myślałem ze to może grzyb, candida. Candida jest często uważana za przyczynę alergii i egzemy – która nasz syn tez ma od urodzenia dlatego przyszło mi to od razu na myśl. Chcąc zbadać to poszliśmy do lekarza który wziął próbkę mazi z nosa i wyszło ze jest gronkowiec złocisty. Dostał antybiotyk. Ponoć jeżeli gronkowiec zainfekuje system krwionośny może dostać się do mózgu i tam zrobić problemy i spowodować objawy takie jak tyki. To nas trochę ucieszyło bo w naszym przypadku ma to jakiś sens. Ucieszyło dlatego ze jak znamy przyczynę to możemy zacząć z nią walczyć. (nie znaleźliśmy do końca medycznych informacji na temat gronkowca i objawow jakie pokazuje nasz syn lub te o których wy tutaj piszecie).Ale moja zona znalazła jeszcze bardzie ciekawa i prawdopodobna informacje. Mowie tak ponieważ zrodlo tej informacj pochodzi z badan medycznych. Chodzi o szkarlatynę. Szkarlatyna to ostra choroba zakazna powodowana przez bakterie paciorkowca. Najczesciej ta bakteria u dorosłych powoduje zapalenie gardla i to wszystko, u dzieci tez, ale jeżeli dziecko jest mniej odporne to choroba przeistacza się w szkarlatynę. Jeszcze 30 lat temu dzieci na to umieraly. Dzisiaj za pomocą właściwych anytbiotykow już nie. Wracajac do badan, co jest ciekawe: ciało dziecka podczas zakażenia produkuje antyciała które zwalczają ta bakterie, tylko ze, nie wiadomo z jakiej przyczyna - podejrzewają ze ma to cos wspólnego z tym ze struktura bakterii paciorkowca jest możliwe bardzo podobna do struktur komórek sercowych, stawowych oraz mózgowych, antyciała atakują także i zdrowe komórki wlasnie w tych miejscach. Jeżeli atakuje komórki mózgowe to tyki są właśnie tego objawem. Przy każdym zakażeniu ta bakteria tyki się nasilają po czym mogą odejść na kilka dni, kilka tygodni nawet i kilka miesięcy ale powracają najczęściej właśnie przy ponownym zakażeniu. Choroba ta nazywa sie PANDAS - Pediatric Autoimmune Neuropsychiatri c Disorders Associated with Streptococcal Infections. Poniewaz juz tak duzo sie rozpisalem zatrzymam sie na chwile. Po więcej informacji można sięgnąć w necie zaczynając naprzykald tutaj (niestety w języku angielskim): http://intramural.nimh.nih.gov/pdn/web.htmJeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tłumaczeniu to proszę napisac. Mam nadzieje ze ta informacja trochę komuś pomoże. My zaczynamy szukac czy jest możliwość wykrycia tego nie tylko po symptomach ale fizycznie.
Barbara
Od czerwca 2011 roku,moja 10 letnia wnuczka ma tiki,najpierw pochrząkiwała a od 4 miesięcy otwiera szeroko usta,nie wydając przy tym żadnych dzwięków.Zwracamy jej uwagę,żeby tego nie robiła,to odwraca się tyłem i tak kilka razy rozwiera usta,myśląc,że nikt tego nie widzi.Jest wzorową uczennicą,wycho wywana bezstresowo,nie jest bita,wszyscy ją kochamy i ona o tym wie.Córka była u lekarza pediatry oraz neurologa.Miała zrobione wszystkie badania,również tomografięn i rezonans i wyniki są dobre.Wymienieni specjalisci powiedzieli,że to samo przejdzie.Bardzo się martwię,proszę o poradę,gdzie się udać z dzieckiem
Agnieszka
Problem niekontrolowany ch ruchów twarzy dotyczy także mojego 8 letniego syna. Jego twarz przybiera grymas uśmiechu, takiego wytrzeszcu bardziej. Pochrząkiwanie również było, ale aż do dzisiaj sądziłam, że to na tle alergicznym. Czytając jednak powyższe posty zrozumiałam, że najprawdopodobn iej był to początkek tików. Jestem załamana, z tego co czytam to leki nie powodują wyleczenia a jedynie chwilową poprawę lub nawet pogorszenie stanu. Za kilka dni wybieramy się do neurologa, zobaczymy co powie... jestem załamana, choć wiem, że ludzie mają większe problemy niż jakieś tam tiki ;-( p. Sylwię bym prosiła o informację na temat rezultatów terapii biofeedback.
tomasz
WITAM, OD 25 LAT MAM TIKI NERWOWE , SZUKALEM POMOCY UWIELUSPECJALIS TOW NAWET U"ZNACHORÓW" JEDNAK BEZ ZADNEJ POPRAWY. KIEDYS PRZYJMOWALEM LEK PO KTORYM CZULEM SIE JAKBYM SIE NACPAL TRAGEDIA. I TAK NIE POMAGAL.STRACILEM NADZIEJE ZE KIEDYS SIE Z TEGO WYLECZE. ZAPEWNE JEST TO NIEMOZLIWE.MOI ZNAJOMI PRZYZWYCZAILI SIE DO TEGO ALE LUDZIE KTORZY MNIE NIE ZNAJA DZIWNIE TO ODBIERAJA POZA TY SAM CZUJE SIE Z TYM BARDZO ZLE. MOZE KTOS ZNA KOGOS, LEKARZA KTORY WYLECZYL LUB OSOBE KTORA SIE WYLECZYLA Z TIKOW. SZUKAM KONTAKTU DO KOGOS KTO BY MI POMOGL NAWET ZA GRANICA.CZEKAM NA KONTAKT MOJE GG 2641401
glabella
Jestem lekarzem. Moje dwoje z trzech dzieci ma tiki. Oszczędzami im dodatkowych stressów pod postacią ciągania po lekarzach, podawaniu leków (nie ma leków leczących tej choroby, a objawy uboczne np trudności w nauce byłyby większym problemem niz tiki) czy wykonaywaniu jakichkolwiek badań. Próby leczenia bym rezerwował do przypadków zespołu Touretta, lub tików które dezorganizują życie dziecka. Najważniejsze to nauczyć się z tym żyć i nie dodawać sterssów kiedy ich nie trzeba.
Sylwia
WitamMoj syn ma 10 lat i od trzech lat ma tiki. Zaczęło się chrząkaniem w przedszkolu, póżniej doszły niekontrolowane ruchy kończyn, teraz głowy, wokal - praktycznie wszystko co możliwe. Porady u psychologa testy itp. terapie , neurolog jeden drugi ...diagnoza zespół tików przewlekłych. Leczenie haloperidol 1 mg - 0,5 tab. na dzień.W związku z brakiem widocznych efektów lek był zwiększany, aż doszło do dawki 5 mg haloperidolu. Lekarz kazał odstawić - to było coś okropnego - dziecko na detoksie - dziwne zachowanie , leki , mysli samobójcze....koszmar. Zaproponował nam leczenie orapem 1 mg - 0,5 rano potem zwiększenie do 1 tab. dziennie . przez pewien czas było ok ale organiz syna zaczął się przyzwyczajać do leku więc znowu zwiększenie dawki teraz bierze 5 mg orapu a i tak ma mocne "kołysanie" głową , ręka lata... szkoda gadać.Problemy w szkole ponieważ nauczyciele nie akceptują "takich" dzieci. Syn ogólnie jest już zmęczony tą chorobą jest bardzo inteligentnym dzieckiem same 5 ,6 bez dużego wysiłku. Obecnie jesteśmy na etapie bioffedbeku - chodzimy na 30 minutowe seanse 2 razy w tygodniu. Niestety koszt ogromny jedna wizyta 45 zł a sesji ma być około 60 - więc mozna przeliczyć. No cóż zdrowie dziecka najważniejsze - szkoda że nie refunduje NFZ. Zobaczymy jakie będą efekty jesteśmy po 6 sesji . Efektów nie widać - ale to dopiero początek. Kupiłam również synowi lek crystal mind kwasy omega podobno dają efekty - zobaczymy .Pozdrawiam
beata
witam i pozdrawiam wszystkich,którzy walczą z tikami.mam pytanie do p.dany.prosze napisać jak najwięcej o lekach ,którymi pani leczy syna/oprócz haloperidolumój syn ma dostawać orap ale to potrwa bo ma być sprowadzony z zagranicy nie wiem jak to będzie:sad: musze być dobrej myśli.pozdrawiam:-)
dana
moj syn dostal haloperidol i dopiero powstaly problemy ktore spowodowaly fobie szkoln bo on ma bardzo zle uboczne skutki lecze go juz 4 lata innymi lekarstwami a tego nie polecam
beata
:sad:haloperido l zwiększa masę ciała.myślę,że zaburza przemianę materii.wiem,że to nie największy problem ale dodatkowo może wpłynąć na samoocenę dziecka.do informacja dla osób,które chcą coś więcej wiedzieć na temat haloperidolu.pozdrawiam wszystkich.proszę o komentarze i po raz kolejny byłabym wdzięczna gdyby ktoś wiedział coś na temat leku ORAP.
beata
haloperidol jest dobrym lekiem ale każdy reaguje inaczej.mój syn ma 10 lat.wwym.lek bierze 5 lat ilość kropli dozowała pani psycholog zależnie od nasilenia tików.ostatnio mielismy ok.roku przerwy,myśleli śmy,że koniec tików aż nagle sie zaczęło.bardzo go bolały oczy.pani psycholog nie odstawiła leku tylko zwiększyła ilość kropli.teraz syn bierze po 10 kropli rano i po południu a na noc filomag b6.do 10 kropli dochodziliśmy stopniowo aż tiki ustąpiły i przestały boleć oczy bo bolały od tików.ciekawe jest to,że dodatkowo do haloperidolu trzeba podawać magnez z wit.b6.gdy odstawiliśmy tiki się nasiliły i doszło potrząsanie ramieniem .obecnie pani doktor zmienia lek na orap,który trzeba sprowadzić z zagranicy.synowi tiki ustąpiły ale lek utrudnia [jego ilość]koncentra cję,powoduje senność i syn często o czymś zapomina co głównie odbija się na nauce bo jeśli chodzi o życie w domu jesteśmy wyrozumiali i pomagamy jak tylko możemy podnieść jego samoocenę.bo to też problem przy tej chorobie.cdn.pozdrawiam.
beata
witam wszystkich.mój syn ma 1o lat i walczymy z tikami od 5 lat.tak jak u wielu z was były przerwy i wtedy jest bystry ma otwarty umysł i chłonie wiedze.syn jest super.jest wesoły,wrażliwy ,zdolny.gra na gitarze,uczy się grać w tenisa ziemnego.uwielbia sport .miał 4 latka tata nauczył go jeżdzić na łyżwach.grał w hokeja .zrezygnował bo nie wierzył w siebie,a my wspieramy ale do niczego go nie zmuszamy.radzi sobie w szkole.byłoby napewno mu łatwiej gdyby nie senność ,trudności z koncentracją i troche zaniżona samocena.teraz wiemy że to przez tiki i haloperidol.leczony jest przez psychologa dziec.strasznie mi syna żal.nie okazujemy tego.może na nas liczyć.prosze,może ktoś ma wiedze na temat leku orap.haloperidol utrudnia bardzo nauke i pani doktor proponuje orap.
IWONA 40
witam, moja 10-letnia córka mruga oczami. Dostała minimalną dawkę haloperidolu i po dwóch dniach zaczęły ją bardzo boleć i piec oczy. Lekarz kazała lek odstawić. Wizytę mamy dopiero za 2 tygodnie. Czy miał ktoś jakieś doświadczenie z tym lekiem( bo ulotka to jedno, ale każdy organizm jest jednak inny. Bardzo proszę o radę. Może czyjeś dziecko uporało sie już z takim rodzajem tików i podsunie jakiś pomysł.Pozdrawiam
Magda
Borykam się z chorobą dziecka tak jak inni.Czytam pasty i fora.Może gdzieś znajdę złoty środek ? Nie stosuję taryfy ulgowej.Córka musi nauczyć się z tym żyć. Jest mi przykro, ale nie okazuję tego.Brak tolerancji ze strony rówieśników i niewiedza społeczeństwa, to najgorsze co może chorych spotkać.Mam tylko cichą nadzieję,że tak szybko jak się pojawiły tiki, tak szybko ustąpią. Wdrożyliśmy lek.... Na razie jest znaczna poprawa , ale co dalej ? *EWA*Z*KONINA* podaję email : magdaprzem@vp.plmam namiary na lekarza z Poznania, do którego jeżdżę z córką .
Marta 26
WitajcieMiewam nie wiem od jak dawna tiki nerwowe.Staram się nad nimi panować.Ale trudno mi się to udaje.Wczoraj np. z nie wiadomo jakiego powodu/przyczyny odchyliłam głowę jakbym się oglądała za kimś albo marszczę to czoło to brwi oraz robię głupie miny. Wg innych ludzi z otoczenia jestem przerażona,dziw na.Dodam że, nasilają się gdy właśnie się nimi przejmuje i myślę.Gdy żuję gumę lub robię coś cokolwiek to wtedy znikają.Co z nimi robić?z tymi cholernymi za przeproszeniem tikami?Przyznam że denerwuje mnie to i zarazem krępuje!Czy robić tak jak wymieniłam powyżej?Po prostu zająć się czymś, żeby o tym nie myśleć?Pozdrawiam.
Ania
Drodzy rodzice, Wiem jak trudno znaleźć lekarza, który potrafi i widzi potrzebę leczenia dziecka z tików i ZT, wiem też, że diagnoza nie jest trudna dla lekarza, który zna się na tej chorobie. Sama byłam z wizytą u kilku, którzy błądzili (neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy). Ale z każdej wizyty wynosi się pewne doświadczenie - wyniki badań, ankiet. Warto zrobić co się da. Mój syn choruje od 6 r.ż. Choroba wyzwoliła się po przebytej chorobie wirusowej, choć wcześniej były już pewne symptomy np. mruganie. Wiem jaki to "ból" dla rodziców, sama czasem chyba potrzebowałabym psychiatry (tylko w dobrym słowa tego znaczeniu). Jako rodzić już widzę pewien negatywny odbiór spłeczny (choć niby nic a jednak). Trzeba być bardzo ostrożnym w szkole, ale nauczyciel powinien wiedzieć (nie po to aby dziecko traktował ulgowo, ale po to, żeby nie odbierał nie zrozumiałych dla siebie gestów dziecka jako obraźliwe, wiedział, że leki mają skutki uboczne np. w nauce, koncentracji i nie bał się ich podać na naszą prośbę np. na zielonej szkole... Zgadzam się, że dziecko nie do końca zdaje sobie sprawę ze swojej choroby. Ale w pewnym momencie trzeba mu powiedzieć co się z nim dzieje i np. dlaczego "łyka" leki. (Ja powiedziałam, że są to leki na alergię, która powoduje tiki - na razie).Mój syn przyjmuje leki i widzę poprawę, jednak nie eliminują one tików całkowicie, tylko zmniejszają ich natężenie. Są też okresy, kiedy tiki znikają na 2-3 tygodnie i wtedy jest raj. Widzę, że w tym okresie umysł dziecka jest jakby całkowicie otwarty i bystry, w przeciwieństwie do okresów, gdy tiki wystepują. Dużo by pisać.Mogę Państwu poradzić, żebyście dużo czytali na ten temat. W internecie jest sporo informacji. Z biegiem czasu nabierzecie doświadczenia i przekonania co jest dobre dla waszego dziecka. Polecam stronę internetową Stowarzyszenie Syndromu Touretta - są tam nazwiska dobrych lekarzy i cenne informacje o chorobie, o doswiadczeniach rodziców, nawet lekach, które przyjmują inni. Przede wszystkim leczenie ZT powinno być prowadzone przez dobrego neurologa, który nie lekceważy ani objawów, ani dziecka ani rodzica a rodzic powinien być ostrożny ale i konsekwentny. Wraz z tikami (ZT) pojawiają się też inne dolegliwości np. zaburzenia obsesyjne (natręctwa i lęki) i ADHD - dobry neurolog wie jak to leczyć kompleksowo. Powodzenia.
Dorota
Mój syn ma prawie 8 lat. Od jakiegoś czasu ma tiki nerwowe. Zaczęło się od potrząsania głową, ale teraz wykrzywia usta (do tego stopnia, że musimy je później smarować balsamem, ponieważ są spierzchnięte, jak po zmarznięciu), dziwnie mruga oczami. Prawie każdego dnia boli go głowa. Ma problemy z koncentracją. Piszcie proszę, bo się martwię d.bon@interia.pl
Piotr
Jestem lekarzem, mój syn od roku ma tiki ruchowe, głosowe i blokujące. Podejrzewam zespół Tourettea, początkowo byłem załamany.Jak widać po powyższych wpisach leczenie tego jest niezmiernie trudne i nie ma złotego leku. Zgadzam się jednak w pełni z tym co napisała osoba chora na tą chorobę. Najistotniejsze jest to jak my rodzice , nauczyniele , otoczenie reaguje na tą przypadłość. Należy położyć nacisk na to by inni ludzie zrozumieli co to jest za choroba, że nie wiaże się ona z upośledzeniem umysłowym,a wręcz przeciwnie częściej występuje u dobrych uczniów. Należy więc położyć nacik nie na próby leczenia (na razie nie do końca skuteczne), a na kampanie społeczną by ludzie poznali tę chorobę i pomagali dzieciom z zespołami tików żyć normalnie.Jak napisał mój przedmówca leczenie tego schorzenia na siłę może pogorszyć samoocenę dziecka.Nam rodzicą życzę wytrwłaości i sił na długotrwałe wspieranie naszych pociech.
Maria
Witam. Chciałabym za pomocą tego forum porozmawiać z osobami, które mają ten sam problem co ja, a mianowicie tiki u dziecka. Borykam się z tym problemem od roku i jestem na skraju wyczerpania nerwowego.Może ktoś ma doświadczenie w tej materii, mógłby mi polecić dobrego lekarza itp. Byłabym wdzięczna za korespondencję na mój adres mailowy: marijka@vp.pl
Ewe
WitamJa mam córkę prawie 8 letnią. W 5-6 roku zaczęła dziwnie mrużyć oczami (myśleliśmy że ma kłopoty ze wzrokiem więc poszliśmy do okulisty), później zaczęło się chrząkanie, odchylanie głowy, potrząsanie kończynami. Brała różne leki, najbardziej był pomocny Haloperidol jednak w 1 klasie miała przez niego ogromne problemy w nauce (brak koncentracji, słaba pamięć, ospałość. Później był Triaplidal i inne (zero efektu) a teraz sprowadzam z zagranicy Orap. Na początku był efekt ale teraz jak by się zaczęła na niego uodparniać. Brakuje mi już sił na to wszystko. Najgorsze jest to że jak idę do psychologa to mi wpiera że to moja i męża wina bo dziecko czasami słyszy jakąś kłutnie a przecież w każdej rodzinie się to zdarza. Lekarze u których byłam załamują ręce...nie wiedzą jak nam pomóc. Jeżeli macie jakieś dobre lekarstwa które pomogają waszym dzieciom na tiki to piszcie. Jestem z Konina więc jeśli możecie polecić jakiegoś lekarza znającego się na tej chorobie to proszę napiszcie namiary. Dziękuję.
Ola
Witam , mam 7 -letniego synka , od roku ma tiki twarzy . Otwiera buzię jak "RYBA" a przy tym wysuwa język do boku . Wcześniej jeszcze marszczył czoło ale to mu przeszło . Mój mąż też miał tiki jako małe dziecko ale mu przeszło i mam nadzieje że synkowi też , trzymajcie się musimy być silni dla Nich , pozdrawiam .
bozena
moja córka ma już 4 lata tiki .Była w szpitalu i stwierdzono zespół tików głosowo ruchowych. Tez była zdrowa i nagle nie wiadomo skąd się to wzięło.Jezdżę po lekarzach państwowo i prywatnie i nic. Brała Haloperidol , Clomazepan . Też myślą że to może być podłoże padaczki i znowu inny lek Depakine chrono 300 i nic nie pomagają. Ma 19 lat . Znowu jade z nią do neurochirurga (prywatnie) może on coś poradzi. Trzeba wierzyć że jakis lek pomoże może nie całkiem ale ja jako matka jestem tej myśli że cos w końcu znajdziemy. Nie wolno się poddawać.Pozdrawiam.
Robert
Musi pani udać się jak najszybciej do neurologa ,bardzo prawdopodobne że jest to zespół Tourette ....
anna
mój syn ma 15 lat od pewnego czasu dziwnie sie zachowuje,odgin a głowę do tyłu,przymyka oko,wytrzeszcza oczy ma takie ruchy nie kontrolowane.Ogólnie jest dzieckiem trochę nadpobudliwym ale nie ma wiekszegoproble mu z nauką.Warunki w domu nie są wcale złe ma młotrzego brata(nie zawsze się zgadzają)Bardzo nas niepokoją te zachowania(męża wręcz denerwują)nie wiem gdzie do jakiego lekarza mam najpierw się zwrucić:-)pozdrawiam
Michał
No to może ja się z wami podzielę moimi opiniami z drugiej strony tzn ... osoby która ma tiki. Jestem osobą dorosła i mam już od wielu lat tiki. Nie jest to żaden rak ani nic podobnego więc można spokojnie żyć z tym, tylko o wiele niewygodniej. Największym nieudogodnienie m jest to że dziwnie się ludzie patrzą jak np ma się tiki w miejscu publicznym. Ludzie tego nie znają i często biorą to za jakąś nerwicę a tiki za wstęp do jakiegoś napadu psychozy (niech żyje tv i tanie amerykańskie horrory). Co do źródła to jest nim przede wszystkim stres. Przy czym dziecko nie musi być bite czy molestowane żeby tiki się nasiliły, wystarczy np egzamin jutro, albo jakieś publiczne wystąpienie (np recytacja wiersz przed klasą w podstawówce) i nasilenie tików gotowe ... czyli sytuacje których nie da się uniknąć. Odnośnie leczenia to poradnia na pewno, ja się wspieram środkami uspokajającymi przed jakimś wydarzeniem stresującym (lekko pomagają). Jeśli chodzi o tiki nerwowe a np nerwice to nie musi się to łączyć. Mam tiki ale jestem niezwykle opanowaną osobą. Rodzicom radzę W ŻADNYM WYPADKU żeby nie traktowali dziecko z tego powodu jak jakieś przewlekle chore ani nie traktowali inaczej. Niech tego nie wytykają bo będzie tylko gorzej. Spokojne wytłumaczenie dziecku żeby tego nie robiło i traktować je jak każde inne dziecko. Leczenie tego na siłę sprawi tylko że dziecko zacznie się czuć inne, a to będzie już koniec ... Więc rodziców uspokajam i apeluję o rozsądek. Z czasem jak tiki nie ustąpią nauczy się z nimi żyć, a wierzcie - można :-) pozdrawiam
Robert
Z naszym dzieckiem byliśmy u neurologa ,potwierdziła nasze przypuszczenia ,przepisała Crystal Mind -polecam niema nic innego ,dość drogi ok 120 zł w aptece internetowej a efekty po 2-3 miesiącach .Zaleciła ograniczyć dziecku emocjonalne gry i bajki .Proszę spróbować u nas też zaczęło się od pochrząkiwania w aucie podczas jazdy do przedszkola :sad:.
asia
moj syn ma cztery latka i chodzi do przedszkola.zaczelo sie od chrzakania.myslalam ze to migdalki.teraz mruga oczami i mocno je sciska.rowniez ciagle nie ma co zrobic z raczkami.bylam dzis u pediatry.powiedziala ze to najprawdopodobo dobniej tiki ale najpierw okulista.nie wiem co mam robic.jak zachowywac sie teraz wzgledem dziecka zeby mu nie zaszkodzic.ciagle zastanawiam sie co moglam zrobic zle.powoli godze sie z mysla i skonczy sie to na psychologu ale najpierw wyklucze reszte.
Robert
-zrobić wszystko na raz ,czyli chrząknąć podnieść ramiona i lekko przechylić głowę ...Staramy się okazywać mu sporo ciepła i miłości ,teraz ciągle jest przeziębiony i nie mamy kiedy wybrać się do poradni .Skąd się takie cholerstwo wzięło u dziecka ,które wydawało by się,, najtwardsze'' ,czy cholerne gry komputerowe mogły mieć wpływ ???Proszę pomóżcie ,nie chciał bym dziecka faszerować jakąś chemią ...
Robert
Mój synek chodzi w tym roku do 1 -szej klasy .Zawsze ,,było go pełno" ;takie hiper aktywne dziecko,bardzo sprawny fizycznie i silny (chodził na rękach).Bardzo zawzięty i zawsze musiał postawić na swoim .Już od dawna (parę miesięcy) zaczął sobie pochrząkiwać ,diagnoza migdałek ,alergia ?? Ale przed świętami zaczął ,,chować głowę w ramiona" aż obcierał sobie kark ,po tygodniu przestał ale zaczął dziwnie przechylać główkę w prawa stronę -to już nas przeraziło ,kojarzyłem to z jakimś stanem lękowy ,czy nerwowym ...W domu są dobre warunki ,ma starszego o rok brata i jeszcze jednego w wieku 14 lat.Czasami się przezywają lub pobiją ,ale mają swoje pokoje i td. Jest zdolny i raczej koncentruje się przy lekcjach ,Przy jedzeniu to co innego buja się kręci i ....no własnie zamyka mocno mimowolnie oczy ,poprzednie objawy ustąpiły ,choć czasami myślę że delikatnie potrafi